Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Inleiding

Dit afspraken bericht voor digitale producten ( Digital Product Agreement(s) Customer Specific) in xml formaat, dient voor het kenbaar maken van de klantspecifieke afspraken omtrent digitale producten die uitgevers beschikbaar hebben gesteld aan de webshop, onder andere met de prijs en korting die van toepassing is voor de webshop. Het bericht dient tezamen met het ONIX 3.0 bericht met digitale producten gebruikt te worden. Waarbij het ONIX 3.0 bericht dient om de artikeldatabase up-to-date te houden en het Digital Product Agreement(s) Customer Specific bericht dient voor de bepaling welke titels er met welke consumentenprijs, opgenomen mogen worden in de webshop of het online studentenplatform Bookshelf en welke korting er voor de webshop van toepassing is.

Het is géén bericht om de digitale producten kenbaar te maken maar een bericht om de afspraken daaromtrent te communiceren.

Mutatiebestand

Het bericht wordt dagelijks in de ochtend klaargezet in de out map van het FTP account wat voor u is ingericht. De eerste keer dat dit bestand voor u wordt klaargezet zal dit een initieel bestand zijn en bevat het alle afspraken voor de, op dat moment door de uitgevers aan uw webshop beschikbaar gestelde, digitale producten. Vervolgens worden er dagelijks mutatiebestanden aangeboden met daarin opgenomen enkel de gewijzigde afspraken voor digitale producten. Zodra er iets is gewijzigd aan het digitale product zal het product, met de afspraken worden opgenomen, in het bestand.  Wijzigt er niets, dan zal het digitale product en de afspraken niet meer in het mutatiebestand staan. 

Om de webshop up-to-date te houden is het van belang dagelijks de mutatiebestanden te verwerken

Het is géén mutatiebericht om de digitale producten kenbaar te maken maar een bericht om de afspraken daaromtrent te communiceren.

Bestandsnaam

De bestandsnaam van de bestanden is als volgt:  <berichttype>_<relatie_id>_<verstuur datumtijd (DDMMYYYYHH24MISS)>.xml

Voorbeeld
dipragmtcs_7414440_28012020093202.xml

XSD schema

Het XSD schema voor download beschikaar

dipragmtcs.xsd

Gebruik van dit document


Tabel

Het bericht is opgedeeld in composites. Een composite is een groepering van verwante elementen. Een composite kan ook andere, onderliggende composites bevatten

Data elementen worden in de tabel in een witte rij weergegeven
Composites worden in een gearceerde rij weergegeven ten teken dat deze Composite op de volgende rijen verder wordt uitgewerkt in Data elementen en eventueel geneste Composites
ElementDe logische naam voor het Data element of de Composite
ElementNaam van het Data element of de Composite zoals gebruikt binnen het bericht
XML elementNaam en waarde van attribuut zoals gebruikt binnen het XML element
CardinaliteitHier wordt aangegeven of een Data element of Composite verplicht is en hoe vaak deze mag voorkomen
0..1Optioneel en mag maximaal één keer voorkomen
0..nOptioneel en mag maximaal meerdere keren voorkomen
1..1Verplicht en mag maximaal één keer voorkomen
1..nVerplicht en mag maximaal meerdere keren voorkomen
VoorbeeldBevat een voorbeeld waarde voor het Data element
ToelichtingBevat eventueel toelichtende opmerkingen bij het Data element of de Composite zoals bijvoorbeeld het formaat

Definitie bericht Digital Product Agreement(s) Customer Specific

ELEMENT

XML ELEMENT

CARDINALITEIT

VOORBEELD

TOELICHTING

Bericht

Message


xmlns = "http://www.cbonline.nl/xsd"


Header

Header

1..1
Bericht identificatienummer

MessageId

1..1

5652933Verzenddatum en tijdstip 

SentDateTime

1..1

2020-01-07T15:55:23

notatie yyyy-mm-ddThh:mm:ss


Producten

Products

1..1
Product

Product

0..n


Indien er geen mutaties te berichten zijn bevat het bericht de composites Header en Products zonder composite Product


EAN/ISBN
Ean

1..n

9789029273632

13-cijferig ISBN


Consumentenadviesprijs
RetailPrice

1..n

Bedrag
Amount
1..n12.99Door de uitgever aan de webshop afgegeven consumentenadviesprijs inclusief BTW. Decimalen scheidingsteken is een . (punt) 

Valuta
Currency
1..nEURDe valuta code van de prijs


Kortingspercentage
DiscountPercentage

1..n

30.00

Door de uitgever aan de webshop toegekend kortingspercentage. Decimalen scheidingsteken is een . (punt)


Mag bestellen indicator
AllowedToOrder

1..n

Y

Indicator waarmee wordt aangegeven of het ISBN door uitgever beschikbaar is gesteld aan de webshop en kan worden opgenomen in de webshop

Of een ISBN daadwerkelijk bestelt kan worden is afhankelijk van de volgende factoren:

 • AllowedToOrder heeft de waarde 'Y'
 • Het product is Verschenen (in ONIX 3.0 Product record heeft element ProductAvailability de waarde 21)
 • Een product wat door de uitgever op In Herdruk is gezet, is tijdelijk niet leverbaar en dient als zodanig op de webshop getoond te worden of dient verwijdert te worden uit de webshop.  De uitgever zal een titel op In Herdruk zetten als er een fout is geconstateerd in het e-book en er door de uitgever een nieuw e-book bestand geüpload dient te worden. (in ONIX30 Product record heeft element ProductAvailability waarde 34). Zodra er een nieuw e-book bestand beschikbaar is zal het product weer naar Verschenen worden gezet.
 • Een product wat door de uitgever wordt Teruggetrokken is niet leverbaar en dient als zodanig op de webshop getoond te worden of dient verwijdert te worden uit de webshop. (in ONIX30 Product record heeft element ProductAvailability waarde 40)

Webshop indicator
Webshop

1..n

Y

Indicator waarmee wordt aangegeven of van het ISBN een downloadlink geleverd wordt via de webshop 


Bookshelf indicator
Bookshelf

1..n

N

Indicator waarmee wordt aangegeven of het ISBN via het studentenplatform Bookshelf geleverd wordt

Voorbeeld van een Digital Product Agreement(S) Customer Specific bericht
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Message xmlns="http://www.cbonline.nl/xsd">
    <Header>
       <MessageId>5652933</MessageId>
       <SentDateTime>2020-01-07T15:55:20</SentDateTime>
    </Header>
    <Products>
       <Product>
          <Ean>9789029273632</Ean>
          <RetailPrice>
              <Amount>12.99</Amount>
              <Currency>EUR</Currency>
          </RetailPrice>
          <DiscountPercentage>30.00</DiscountPercentage>
          <AllowedToOrder>Y</AllowedToOrder>
          <Webshop>Y</Webshop>
          <Bookshelf>N</Bookshelf>
       </Product>
       <Product>
          <Ean>9789029825091</Ean>
          <RetailPrice>
              <Amount>8.99</Amount>
              <Currency>EUR</Currency>
          </RetailPrice>
          <DiscountPercentage>30</DiscountPercentage>
          <AllowedToOrder>Y</AllowedToOrder>
          <Webshop>Y</Webshop>
          <Bookshelf>N</Bookshelf>
       </Product>
    </Products>
</Message>

Algemene informatie FTP account

Unable to render {include} The included page could not be found.


 • No labels