Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Boekverkopers en uitgevers hebben de behoefte om meer titels in de boekwinkel beschikbaar te hebben. Boekverkopers worden door hun krediet limieten beperkt om titels in te kopen en op voorraad te nemen. Uitgevers zijn bereid bepaalde titels in consignatie in de winkel te leggen en pas af te rekenen bij verkoop.

Consignatie levering op basis van afrekening bij verkoop in de winkel

Door gebruik te maken van opdrachttypen LCONS en FCONS kan een uitgever (en een retailer handelend namens de uitgever) in consignatie leveren (ontvangen) en versneld factureren (betalen) wanneer het exemplaar is verkocht. De LCONS orders kunnen alleen door de uitgeverij ingediend worden. De FCONS orders kunnen door zowel de uitgeverij als de boekverkoper ingediend worden. Om dit opdrachttype als boekverkoper te kunnen gebruiken dienen er vooraf, bij CB, afspraken vastgelegd te worden die het mogelijk maakt dat een boekverkoper een factuur (FCONS) kan laten maken voor boeken van de eigenaar. De afspraak maakt het mogelijk dat boekverkoper mag handelen als eigenaar van de boeken (E).

 • Exemplaren leveren kan door gebruik te maken van opdrachttype LCONS
 • Een facturatie opdracht (wanneer in de winkel een transactie heeft plaats gevonden) dient met opdrachttype FCONS via een OPDNAW bericht te worden ingediend. Bij deze facturatie opdracht dient een korte betalingstermijn (6 dagen na factuurdatum – DAG6) mee gegeven te worden in het OPDNAW bericht.

In CB Online hebben uitgevers de beschikking over het overzicht “Openstaande klantedepots” met daarin alle LCONS leveringen waarvoor nog geen facturatie heeft plaatst gevonden.

Dit document beschrijft het indienen van de opdracht voor de facturatie van een Consignatie levering (FCONS) ingediend wordt door de boekverkoper.


Algemene informatie FTP account

 Klik hier om de algemene informatie rondom het ftp account te openen

 

Bestanden worden uitgewisseld middels het FTP(S) protocol. Versleuteling van de berichten op basis van het protocol ftp(e)s (FTP over SSL) is verplicht. CB ondersteunt op dit moment enkel TLSv1, data channels zijn gelimiteerd tot poortrange 41000:42000. Om gebruik te maken van versleuteld ftp, dient uw ftp cliënt software dit wel te ondersteunen.

Webservices en websites zijn secure zodra daar vertrouwelijke gegevens over gaan.

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van digitale communicatie wordt er een FTP account op de ftp1.boekhuis.nl aangemaakt. Via dit account kunnen de orderbestanden geplaatst worden en zullen de gewenste bestanden door CB worden klaargezet. De inloggegevens voor het ftp account worden u door CB toegestuurd na activeren van het het FTP account.

Een FTP account heeft de volgende kenmerken:

 • /Relatie id/in/       (map waar de orderbestanden, pdf en jpg bestanden geplaatst worden);
 • /Relatie id/out/     (map waar CB de bestanden voor u plaatst);
 • De home directory is /relatie id/;

Directories en subdirectories

Er mogen geen directories en subdirectories aangemaakt worden!

De naamgeving van een bestand bestaat uit twee delen, het gedeelte voor en na de punt;

 • de bestandsnaam, welke voor de “punt” geplaatst is (bestandsnaam.ext);
 • de extensie, welke na de “punt” geplaatst is.

Bestandsnaam

De bestandsnaam mag opgebouwd worden m.b.v. cijfers 0 t/m 9, de letters a t/m z (hoofdletters en/of kleine letters) en de speciale karakters “punt “ (.), dash (-) en underscore (_). Alle andere karakters zoals spatie, trema, &, <, >, {, } etc. zijn niet toegestaan. Voor de extensie is het gebruik van hoofdletters niet toegestaan. 

Parallelle inlogsessies voor hetzelfde bestand zijn niet toegestaan.

Bestanden die door u worden geplaatst in de map /in/ worden direct na binnenkomst door CB verplaatst en verder verwerkt. Bestanden mogen alleen geplaatst worden en daarna niet meer bewerkt, naam veranderen etc.. Van geplaatste orderberichten wordt automatisch een ontvangstbevestiging teruggeplaatst. De frequentie om in te loggen op de server mag niet vaker zijn dan 1 keer per 10 minuten. 

Bestanden die door u worden opgehaald (gedownload) van de FTP server uit de /out map, worden automatisch verwijderd door de FTP server. Bestanden die niet worden opgehaald, worden i.v.m. ruimtebesparing na enige tijd door het CB verwijderd.

Transfer modus

Voor de verbinding dient van commando PASV (passive mode) gebruik gemaakt te worden.

De transfer modus Binair/ASCII waarin bestanden worden geplaatst/ opgehaald is de volgende:

Binair: alle bestanden met de extensies ‘.epub’, ‘.jpg’, ‘.pdf’ en ‘.zip’

ASCII: alle overige extensies

Englisch version -  Data exchange via FTP

 Click here for the English version - Data exchange via FTP

Data files will be exchanged through the FTP(S) protocol. Encryption of the messages based on the protocol ftp(e)s (FTP over SSL) is mandatory. At this moment CB only supports TLSv1, data channels are limited to a port range 41000:42000. To use secure ftp, your ftp client software has to support it. Webservices and websites are secure as soon as confidential data is transferred.

For the digital communication, a FTP account is created on ftp1.boekhuis.

Via this account, files can be put on the ftp server by the customer and the desired files will be put by CB. Login credentials will be sent by CB to you after activating the FTP account.

A FTP account has the following characteristics:

 • /Relation Id/in/ (folder where orderfiles, pdf and jpg files can be put);
 • /Relation Id/out/ (folder where CB puts the files for you);
 • The home directory is /relation id/.

Directories en subdirectories

It is not allowed to create directories or subdirectories.

The naming of a file consists of two parts, the part before the dot and the part after the dot:

 • the file name which is placed before the dot (filename.ext);
 • the extension which is placed after the dot.

The file name may contain number 0-9, characters a-z (uppercase and/or lowercase) and the special characters “dot” (.), “dash” (-) and “underscore” (_). All other characters like spaces, trema, &, <, >, {, }, etc. are not allowed. 

For the extensions the use of uppercase is not allowed.

Files that are put in the /in/ folder are instantly moved and processed after receipt by CB. Files can only be put in the directory, it is not allowed to edit them or change the name etc. Automatically a receipt confirmation is placed. The frequency of login should not be more than once every 10 minutes.

Files that are downloaded by you from the /out/ folder on the FTP server are automatically deleted by the FTP server. Files that are not downloaded will be deleted by CB after some time for reasons of saving space.

Transfer mode

For the connection the command PASV (passive mode) should be used.

The transfer mode Binary/ASCII to be used for different kind of files put/downloaded is the following:

 • Binary: all files with extension ‘.epub’, ‘.jpg’, ‘.pdf’ or ‘.zip’
 • ASCII: all other extensions.Digicom formaat

Het bericht is opgesteld in Digicom formaat.

Digicom

De berichten van digitale communicatie, Digicom, hebben als voornaamste kenmerk de gelaagde opbouw en de gebruikte veld identificatie (attributen). Gegevens worden gegroepeerd rondom de diverse transactiegegevens. Op deze wijze wordt de informatie in een logische combinatie gepresenteerd en worden zo min mogelijk gegevens herhaald. Verder is er sprake van een opbouw die controle op compleetheid en uniekheid van het bericht mogelijk maakt door middel van een header, footer en unieke berichtidentificatie.

Tekenset

De tekenset is ISO 8859-1.

Veld identificatie - CB-id

In de berichten worden de attributen gespecificeerd door middel van attribuut nummers (4-cijferig). Ter herkenning wordt ieder attribuutnummer (CB-id) vooraf gegaan door een #. Dit teken kan of zal op geen enkele andere wijze in het bericht worden gebruikt. 

Veld met decimale scheiding

In velden met een decimale scheiding (bij valuta en korting) wordt als scheiding een punt gebruikt.

Verplicht of Optioneel

In de berichtdefinitie is aangegeven of een veld Verplicht of Optioneel is, dit wordt aangeduid door opname van een V of O in kolom V/O.

Format

In de berichtdefinitie is aangegeven wat het format van een veld is, dit wordt als volgt aangeduid:

Mogelijke waardeToelichting
NNumeriek
ANAlfanumeriek

Wie mag welke attributen/velden indienen?

De attributen/velden in de Digicom berichten kunnen door één of meerdere doelgroepen gebruikt worden. In de berichtdefinitie wordt in kolom WIE? per attribuut/veld aangegeven wie het attribuut/veld mag opnemen in het bericht. Dit wordt als volgt aangegeven:

WIEToelichting doelgroep
BBoekverkoper of partij handelend namens de boekverkoper
EPrimaire eigenaar of partij handelend namens de primaire eigenaar
SSecundaire eigenaar, betreft een boekverkoper die een deel van de voorraad van de eigenaar heeft gekocht en daarmee over het gekochte deel eigenaar is geworden
AAlle hierboven genoemde doelgroepen

Berichttype, bestandsnaam en extensie

BerichttypeOPDNAW
Bestandsnaam

Door u zelf te bepalen, bestaande uit letters en/of cijfers

Extensie.opd (kleine letters)

Berichtdefinitie

Opzet van het OPDNAW bericht
Header informatie
  Partij specificatie afzender
  Partij specificatie ontvanger
   Transactiegegevens
    Bij transactie betrokken partijen afnemer
		 Transactieregels		
Footer informatie
Headerinformatie (verplicht)
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Wie?Toelichting
0001
Record_type

V

N
1
0

A

Recordtype
0002
Bericht_type
VAN
6
OPDNAW

A

Berichttype
0003
Versie_nr
VAN
5
0301

A

Versie van het bericht
0004
Verzend_dat
VN
8
yyyymmdd

A

Datum van verzenden
0005
Verzend_tijd
VN
4
uu24mm

A

Tijdstip van verzenden

0006
Bericht_referentie
VAN
14

A

Unieke identificatie van bericht. Waarde in header en footer moet identiek zijn.
Dient als controle op het compleet zijn van het bericht en ter voorkoming van dubbele verwerking van de gegevens uit het ingediende bericht. Wanneer een bericht met eenzelfde Bericht_referentie binnen een periode van 3 weken onverhoopt meerdere keren wordt ingediend zal het bericht worden afgekeurd.
0007
Acknowledgement_ind
VN
1
1

A

Geeft aan dat er een bevestiging van ontvangst gestuurd moet worden, altijd waarde 1. Het bericht wat gestuurd wordt is een ontvangstbevestiging (*.ont of *.err bericht), dit bericht geeft cruciale informatie uit de syntactische controle van het geplaatste bericht en of dit in goede orde is ontvangen. Eventuele fouten uit de syntactische controle worden opgenomen in de ontvangstbevestiging.
0008
Test_ind
VN
1
0

A

Geeft aan of het om een testbericht gaat, altijd waarde 0. Testen wordt niet op de productieomgeving gedaan.
0026
Afwijs_kd
VN
1

A

Geeft aan of het bericht deels verwerkt mag worden of dat het hele bericht afgekeurd dient te worden als zich een fout voordoet, waarbij geldt dat:

• Als de afwijscode de waarde 0 (= default) heeft, dan dient het bericht op opdracht(regel)niveau worden afgewezen, betreft recordtype 4.
bij de waarde 0 geldt wel dat, als het aantal foute regels een percentage overschrijdt, de hele opdracht wordt afgekeurd. Het percentage is 1%.
én
bij de waarde 0 geldt ook dat, als het aantal foute opdrachten (record type 2) in een bericht een percentage overschrijdt, het hele bericht wordt afgekeurd. Het percentage is ook 1%.
• Heeft de afwijscode de waarde 1, dan moet als zich minimaal 1 fout voordoet, het gehele bericht afgewezen worden.

Partijspecificatie - Bij communicatie betrokken partijen (verplicht)
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Wie?Toelichting
0001
Record_type
VN
1
1

A

Recordtype
0009
Partij_type
VAN
4
AFZ

A

De afzender van het bericht
0010
Partij_id
VN
13

A

Het relatie id wat bij CB is vastgelegd
0011
Partij_id_type
VAN
3
CB

A

Het type van de betrokken partij
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Wie?Toelichting
0001
Record_type
VN
1
1

A

Recordtype
0009
Partij_type
VAN
4
ONTV

A

De ontvanger van het bericht
0010
Partij_id
VN
13
8894126

A

Het relatie id wat bij CB is vastgelegd
0011
Partij_id_type
VAN
3
CB

A

Het type van de betrokken partij
Transactiegegevens (verplicht)
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Wie?Toelichting
0001
Record_type
VN
1
2

A

Recordtype
0400
Opdracht_type
V

AN

6
FCONS

A

Facturatie consignatie levering

Facturatie van de verkochte in consignatie (LCONS) verkregen artikelen. Hierbij wordt de consignatievoorraad in het datawarehouse verlaagd.

0403
Eigenaar_opdr_ref
OAN
10

A

Referentie van de opdracht ten behoeve van de eigenaar De referentie zal worden opgenomen in UITOPD en NUITOP. 
0404
Afnemer_opdr_ref
VAN
10

A

Referentie van de opdracht ten behoeve van de afnemer De referentie zal worden opgenomen in UITOPD en NUITOP.
0416
Betalingsregeling
VAN
10
DAG6

A

Vervaldatum = factuurdatum + 6 dagen

Partijspecificatie - Bij transactie betrokken partijen - verplicht

Bij iedere opdracht is een partijspecificatie regel voor de AFNemer (webshop boekverkoper/eigenaar)

CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Wie?Toelichting
0001
Record_type
VN
1
3

A

Recordtype
0009
Partij_type
VAN
4
AFN

A

De afnemer van de opdracht
0010
Partij_id
VN
13


A

Het relatie id wat bij CB is vastgelegd
0011
Partij_id_type
VAN
3
CB

A

Het type van de betrokken partij
0012
Stroom_nr
ON
2

A

Aansturing van orderstromen naar bijvoorbeeld een ander fysiek adres of verschillende afdelingen binnen een winkel

Transactiegegevens
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Wie?Toelichting
0001
Record_type
VN
1
4

A

Recordtype
0200
EAN_artikel_kd
VN
13

A

Het EAN of ISBN van het artikel.
0430
Exemp_aant
VN
6

A

Aantal exemplaren
0431
Transactie_vwc
OAN
4
Mogelijke waarde

A

Transactie voorwaarde categorie
DIO
Opdracht uitvoering in opdracht van de eigenaar, Distributie In Opdracht

DIO opdrachten zijn voor alle boeksoorten mogelijk.

 • Boeksoort O wordt altijd/kan alleen maar onder DIO-voorwaarden geleverd worden, hiertoe dient de uitgever een kortingsafspraak op titelniveau vastleggen
 • Boekverkopers kunnen ook onder DIO-voorwaarden indienen, hiervoor dient wel een kortingsafspraak door de uitgever zijn vastgelegd bij CB.

Bij DIO (distributie in opdracht van de uitgever) worden de uitslag-/distributiekosten betaald door de uitgever. Deze worden maandelijks afgerekend.

AANB
Order uitvoering onder aanbiedingscondities

Alle orders die door de boekverkoper en uitgeverij op een nieuwe titel met boeksoort  A worden ingediend, tot 7 werkdagen na het in uitvoering gaan van de titel worden automatisch omgezet van DUD naar transactievoorwaarde AANB(ieding). Dit houdt in dat de boekverkoper het A-boek geleverd krijgt tegen aanbiedingscondities. De vangnet is 40% maar de kunnen afwijkende afspraken worden vastgelegd

Bij AANB worden de uitslag-/distributiekosten betaald door de uitgever.

0433
Verkoop_omz_srt
VAN
4
Standaard waarde

A

Verkoop Omzet Soort

Gegeven ten behoeve van de verslaglegging van de uitgever, wordt standaard aan elk opdrachttype waarbij facturering zal plaatsvinden toegekend. De standaard waarde kan door de uitgever overruled worden door een eigen VOS

CONF
Bij FCONS ingediend door de boekverkoper handelend namens de eigenaar/uitgever.
0441
Afnemer_regel_ref
OAN
10

A

Referentie van de opdrachtregel ten behoeve van de afnemerDe referentie zal worden opgenomen in UITOPD en NUITOP.
Footerinformatie (verplicht)
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Wie?Toelichting
0001
Record_type
VN
1
9

A

Recordtype
0015
Aant_detail_2
VN
6

A

Totaal aantal regels van recordtype 2 in dit bericht
0016
Aant_detail_3
VN
6

A

Totaal aantal regels van recordtype 3 in dit bericht
0017
Aant_detail_4
VN
6

A

Totaal aantal regels van recordtype 4 in dit bericht
0006
Bericht_referentie
VAN
14

A

Unieke identificatie van bericht. Waarde in header en footer moet identiek zijn.
Dient als controle op het compleet zijn van het bericht en ter voorkoming van dubbele verwerking van de gegevens uit het ingediende bericht. Wanneer een bericht met eenzelfde Bericht_referentie binnen een periode van 3 weken onverhoopt meerdere keren wordt ingediend zal het bericht worden afgekeurd.

Voorbeeld van een OPDNAW bericht opdrachttype FCONS

Voorbeeld OPDNAW FCONS door boekverkoper
#00010#0002OPDNAW#00030301#000420161224#00051700#0006TL50#00071#00080
#00011#0009AFZ#00107531125#0011CB
#00011#0009ONTV#00108894126#0011CB
#00012#0400FCONS#0403TL7531125#0404TL7531125#0416DAG6
#00013#0009AFN#00107531125#0011CB
#00014#02009789026333705#04301#0431DIO#0433CONF#0441TL7531125
#00019#00151#00161#00171#00180#0006TL50 • No labels