Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

In dit document wordt de internetfulfilment aansluiting, inclusief berichtdefinitie van het orderbericht voor Eigenaren, Secundaire eigenaren en Boekverkopers beschreven. 

Inhoudsopgave

Start van de inrichting en ontwikkeltraject

Na de ontvangst van de ondertekende overeenkomst, logo(‘s) en indien gewenst een vaste tekst voor de achterkant van de pakbon en factuur zal CB het ontwikkeltraject in gang zetten. Deze ontwikkeling wordt uitgevoerd door de afdeling Functioneel Applicatie Beheer van CB in samenwerking met een aantal andere afdelingen binnen CB.

Overeenkomst volledig assortiment

Zodra de ondertekende overeenkomst is geretourneerd aan CB start de inrichting. Er zal voor u een relatie ID worden aangemaakt, hierbij worden o.a. uw officiële adres, facturatieadres en correspondentieadres vastgelegd. Wanneer u al zaken doet met CB kan de inrichting veelal plaatsvinden onder het bestaande relatie ID.

Uw logo, standaard tekst en verzendetiket

Bij het gereedmaken van de bestelling voor verzending wordt er ook een pakbon, factuur of factuur met acceptgiro geprint en bijgevoegd. De templates voor deze documenten worden voorzien van uw logo en indien gewenst een standaard tekst op de achterzijde van deze documenten. Tevens worden er gegevens vastgelegd die worden opgenomen op het verzendetiket.

 Klik hier voor het template Factuur en Pakbon

 Klik hier voor het template Factuur met acceptgiro

 Klik hier voor het template Wenskaart

 

Logo, één of meerdere


Het logo dient in jpg formaat te worden aangeleverd, géén transparantie. Omdat de pakbon of factuur en dus ook het logo worden geprint op een zwart-wit printer verdient een logo in grijswaarden de voorkeur, dit levert het beste resultaat. 
CB biedt u de mogelijkheid om binnen één relatie ID (koppeling) de pakbonnen en facturen van verschillende logo’s te voorzien. Wanneer u meerdere (web(winkels gaat inrichten die u koppelt aan één database, kunt u ervoor kiezen om de orders van deze verschillende (web)winkels te voorzien van een pakbon of factuur met het voor de (web)winkel specifieke logo. Bij de inrichting van de templates worden de verschillende logo’s gekenmerkt door een letter. Als op termijn de orders worden ingediend zal de opgenomen letter in het orderbericht bepalen welk logo zal worden geprint op de pakbon of factuur.
Bij het aanleveren van meerdere logo’s geeft u aan onder welke letter, startend met A, u de verschillende logo’s wilt laten vastleggen:

 • A dit logo zal tevens dienen als standaard logo, mocht er bij het indienen van een order geen letter zijn meegegeven in de opdracht zal dit logo worden geprint op de pakbon of factuur
 • B tweede logo
 • C derde logo
 • enz.

Lettertypes font voor template

CB biedt u de keus uit drie lettertypes (font) waarmee de tekst op de pakbon / factuur afgedrukt wordt. de keuze bestaat uit:

 • Liberation Mono
 • Liberation Serif
 • Liberation Sans

Tekst op de achterzijde van pakbon en factuur

CB biedt u de mogelijkheid om op de achterzijde van de pakbon en factuur een tekst te laten printen. U kunt hier bijvoorbeeld informatie over retourzending opnemen. Indien u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid dient u de gewenste tekst tegelijkertijd met het logo aan te leveren.
De gewenste tekst dient als Word bestand of jpg bestand (indien picto of objectjes zijn opgenomen)  aangeleverd te worden.

Adresgegevens voor het verzendetiket

Het te verzenden pakket wordt voorzien van een verzendetiket met daarop de adresgegevens van uw klant. Op dit etiket wordt ook uw bedrijfsnaam en -adres opgenomen welke dient als retouradres ingeval uw klant de zending wil retourneren. Indien er met meerdere logo’s/bedrijfsnamen gewerkt wordt dient u er rekening mee te houden dat er één retouradres van toepassing is. Het is niet mogelijk om per logo/bedrijfsnaam een apart retouradres vast te leggen.
De bedrijfsnaam kan maximaal 24 karakters bevatten.

Adresgegevens voor het verzendetiket naar België

Te verzenden pakketten naar België worden, i.v.m. wettelijk kader, voorzien van verzendetiket erop met een postbusnummer van CB

<uw klantnaam> p/a CB
postbus 125
4104 AC Culemborg

Dit wordt gedaan i.v.m. een wettelijk kader vanuit België waarbij een onbezorgbaar pakket retour moet naar het adres waar het vandaan verzonden

Procedure afhandeling onbezorgbare pakketten

Het kan gebeuren dat de vervoerder een pakket niet afgleverd krijgt bij de ontvanger. In geval van pakketten in Nederland worden deze gestuurd naar het adres van de (web)winkel die op het verzendetiket staat. Gaat het om een onbezorgaar pakket naar Belgie dan komt hij retour naar CB. CB handelt die als volgt af:

 • Is de bestelling gedaan met transactievoorwaarde DIO dan zal de inhoud retour worden genomen met retourtype ROU (Retour Opdracht Uitgever) en (web)winkel krijgt een credit factuur voor de inhoud
 • Is de bestelling gedaan met transactievoorwaarde DUD dan zal de inhoud retour worden genomen met retourtype NBE (Niet of verkeerd BEsteld) en (web)winkel krijgt een credit factuur voor de inhoud

Ontwikkeltraject

Zodra de bij het vorige punt genoemde gegevens zijn aangeleverd start de afdeling Functioneel Applicatie Beheer van CB met de verdere ontwikkeling. Dit gebeurt in samenwerking met verschillende ICT-afdelingen binnen CB. Ten behoeve van de inrichting en koppeling van het logo en de templates en het kunnen testen van de orderberichten wordt de inrichting op de testomgeving van CB gedaan en parallel daaraan worden de voorbereidingen op de productieomgeving uitgevoerd.

Verzoek beoordelen templates met logo en de tekst op de achterzijde

Zodra het logo en eventueel de tekst op de achterzijde is opgenomen op de templates krijgt u deze per e-mail toegestuurd. Daarbij vragen we u de wijze waarop uw logo is gepositioneerd en eventueel de achterzijde te beoordelen. Aanpassingen in logo en/of tekst achterzijde kunnen dan nog snel worden uitgevoerd. Wijzigingen in een later stadium vragen meer tijd en brengen extra kosten met zich mee. Na ontvangst van uw akkoord op de templates zullen deze worden opgeleverd naar de testomgeving.

Uw website en de koppeling met CB

Ten behoeve van de uitwisseling van gegevens tussen uw (web)winkel en CB v.v. wordt er een account aangemaakt op de ftp server van CB. U ontvangt van CB de inloggegevens van uw FTP account.

Algemene informatie FTP account

 Klik hier om de algemene informatie rondom het ftp account te openen

 

Bestanden worden uitgewisseld middels het FTP(S) protocol. Versleuteling van de berichten op basis van het protocol ftp(e)s (FTP over SSL) is verplicht. CB ondersteunt op dit moment enkel TLSv1, data channels zijn gelimiteerd tot poortrange 41000:42000. Om gebruik te maken van versleuteld ftp, dient uw ftp cliënt software dit wel te ondersteunen.

Webservices en websites zijn secure zodra daar vertrouwelijke gegevens over gaan.

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van digitale communicatie wordt er een FTP account op de ftp1.boekhuis.nl aangemaakt. Via dit account kunnen de orderbestanden geplaatst worden en zullen de gewenste bestanden door CB worden klaargezet. De inloggegevens voor het ftp account worden u door CB toegestuurd na activeren van het het FTP account.

Een FTP account heeft de volgende kenmerken:

 • /Relatie id/in/       (map waar de orderbestanden, pdf en jpg bestanden geplaatst worden);
 • /Relatie id/out/     (map waar CB de bestanden voor u plaatst);
 • De home directory is /relatie id/;

Directories en subdirectories

Er mogen geen directories en subdirectories aangemaakt worden!

De naamgeving van een bestand bestaat uit twee delen, het gedeelte voor en na de punt;

 • de bestandsnaam, welke voor de “punt” geplaatst is (bestandsnaam.ext);
 • de extensie, welke na de “punt” geplaatst is.

Bestandsnaam

De bestandsnaam mag opgebouwd worden m.b.v. cijfers 0 t/m 9, de letters a t/m z (hoofdletters en/of kleine letters) en de speciale karakters “punt “ (.), dash (-) en underscore (_). Alle andere karakters zoals spatie, trema, &, <, >, {, } etc. zijn niet toegestaan. Voor de extensie is het gebruik van hoofdletters niet toegestaan. 

Parallelle inlogsessies voor hetzelfde bestand zijn niet toegestaan.

Bestanden die door u worden geplaatst in de map /in/ worden direct na binnenkomst door CB verplaatst en verder verwerkt. Bestanden mogen alleen geplaatst worden en daarna niet meer bewerkt, naam veranderen etc.. Van geplaatste orderberichten wordt automatisch een ontvangstbevestiging teruggeplaatst. De frequentie om in te loggen op de server mag niet vaker zijn dan 1 keer per 10 minuten. 

Bestanden die door u worden opgehaald (gedownload) van de FTP server uit de /out map, worden automatisch verwijderd door de FTP server. Bestanden die niet worden opgehaald, worden i.v.m. ruimtebesparing na enige tijd door het CB verwijderd.

Transfer modus

Voor de verbinding dient van commando PASV (passive mode) gebruik gemaakt te worden.

De transfer modus Binair/ASCII waarin bestanden worden geplaatst/ opgehaald is de volgende:

Binair: alle bestanden met de extensies ‘.epub’, ‘.jpg’, ‘.pdf’ en ‘.zip’

ASCII: alle overige extensies

Englisch version -  Data exchange via FTP

 Click here for the English version - Data exchange via FTP

Data files will be exchanged through the FTP(S) protocol. Encryption of the messages based on the protocol ftp(e)s (FTP over SSL) is mandatory. At this moment CB only supports TLSv1, data channels are limited to a port range 41000:42000. To use secure ftp, your ftp client software has to support it. Webservices and websites are secure as soon as confidential data is transferred.

For the digital communication, a FTP account is created on ftp1.boekhuis.

Via this account, files can be put on the ftp server by the customer and the desired files will be put by CB. Login credentials will be sent by CB to you after activating the FTP account.

A FTP account has the following characteristics:

 • /Relation Id/in/ (folder where orderfiles, pdf and jpg files can be put);
 • /Relation Id/out/ (folder where CB puts the files for you);
 • The home directory is /relation id/.

Directories en subdirectories

It is not allowed to create directories or subdirectories.

The naming of a file consists of two parts, the part before the dot and the part after the dot:

 • the file name which is placed before the dot (filename.ext);
 • the extension which is placed after the dot.

The file name may contain number 0-9, characters a-z (uppercase and/or lowercase) and the special characters “dot” (.), “dash” (-) and “underscore” (_). All other characters like spaces, trema, &, <, >, {, }, etc. are not allowed. 

For the extensions the use of uppercase is not allowed.

Files that are put in the /in/ folder are instantly moved and processed after receipt by CB. Files can only be put in the directory, it is not allowed to edit them or change the name etc. Automatically a receipt confirmation is placed. The frequency of login should not be more than once every 10 minutes.

Files that are downloaded by you from the /out/ folder on the FTP server are automatically deleted by the FTP server. Files that are not downloaded will be deleted by CB after some time for reasons of saving space.

Transfer mode

For the connection the command PASV (passive mode) should be used.

The transfer mode Binary/ASCII to be used for different kind of files put/downloaded is the following:

 • Binary: all files with extension ‘.epub’, ‘.jpg’, ‘.pdf’ or ‘.zip’
 • ASCII: all other extensions.Boekverkopers - Uw (web)winkel en de artikelgegevens

De ontwikkeling en vormgeving van uw (web)winkel doet u in eigen beheer. Om uw (web)winkel te voeden met actuele artikel- en titelgegevens ontvangt u een initieel artikelbestand van CB. Dit bestand bevat alle artikelen welke voorkomen in het assortiment van CB en wordt geleverd worden in ONIX 3.0 formaat. Hiermee krijgt u eveneens de beschikking over de afbeeldingen van covers, backcovers en flapteksten, welke u kunt tonen op uw (web)winkel. Nadat u het initiële artikelbestand hebt ingelezen in uw database dient u de dagelijkse artikelmutatiebestanden te verwerken. Deze worden dagelijks voor u klaargezet op uw FTP account waar u ze zelf dient op te halen.

Afbeeldingen van covers en backcover

Afbeeldingen van covers en backcovers 


Directories en subdirectories

Afbeeldingen van covers en backcovers die getoond worden op de webwinkel dient u zelf te hosten.

Het downloaden van de afbeeldingen uit de ONIX bestanden is gelimiteerd tot 3.600 downloads per uur.

Dit wordt als volgt geteld:

Per uur loopt er een teller waarin elke download per IP adres wordt bijgehouden, waarbij een uur altijd van xx:00 uur tot xx:59 uur loopt ( bijvoorbeeld 08:00 uur – 08:59 uur).

Zodra er 3.600 downloads in één uur gedaan zijn blokkeert het downloaden voor de resterende minuten binnen xx:00 uur tot xx:59 uur.

Wanneer er één afbeelding per seconde wordt gedownload ontstaan er geen problemen. Als er 3.600 afbeeldingen in 1 minuut worden gedownload kan er in de volgende 59 minuten niets meer worden gedownload.

Bestandsnaam

De naamgeving van een bestand bestaat uit twee delen, het gedeelte voor en na de punt;

 • de bestandsnaam, welke voor de “punt” geplaatst is (bestandsnaam.ext);
 • de extensie, welke na de “punt” geplaatst is.

Beschikbaarheid voor levering binnen 24 uur

Om uw klanten de mogelijkheid te bieden hun bestelling binnen 24 uur in huis te hebben, kunt u in uw (web)winkel een koppeling maken met de webservice getStockAvailability, met deze webservice kan de actuele fysieke beschikbare voorraad van één of meerdere artikelen worden opgevraagd. Op basis hiervan kan de juiste indicatie aan de consument verschaffen omtrent de leversnelheid.

Naast de webservice biedt CB berichten in Digicom formaat met 24-uurs en/of 48-uur beschikbaarheid.

Indienen/plaatsen van het bericht

Besteltijden

Orders voor levering binnen 24 uur en 48 uur kunnen tot uiterlijk de volgende tijdstippen worden ingediend.
Dag

Laatste indien moment voor levering binnen 24 uur

Alleen op werkdagen

Laatste indien moment voor

levering binnen 48-uur

Opmerking
Maandag23:15 uur19:00 uur
Dinsdag23:15 uur19:00 uur
Woensdag23:15 uur19:00 uur
Donderdag23:15 uur19:00 uur
Vrijdag23:15 uur19:00 uur zondag

Deze opdrachten worden op maandag ingepakt en dinsdag geleverd.


Zaterdag (niet-werkdag)

24-uurs dienstverlening is niet van toepassing op orders ingediend op zaterdag en zondag

19:00 uur zondag

Zondag (niet-werkdag)19:00 uur zondagTijdens feestdagen gelden er afwijkende uiterste indien tijden en levermomenten. Hiervoor zijn specifieke diensten nodig en gelden er aparte tarieven

Digicom formaat

Het bericht is opgesteld in Digicom formaat.

Digicom

De berichten van digitale communicatie, Digicom, hebben als voornaamste kenmerk de gelaagde opbouw en de gebruikte veld identificatie (attributen). Gegevens worden gegroepeerd rondom de diverse transactiegegevens. Op deze wijze wordt de informatie in een logische combinatie gepresenteerd en worden zo min mogelijk gegevens herhaald. Verder is er sprake van een opbouw die controle op compleetheid en uniekheid van het bericht mogelijk maakt door middel van een header, footer en unieke berichtidentificatie.

Tekenset

De tekenset is ISO 8859-1.

Veld identificatie - CB-id

In de berichten worden de attributen gespecificeerd door middel van attribuut nummers (4-cijferig). Ter herkenning wordt ieder attribuutnummer (CB-id) vooraf gegaan door een #. Dit teken kan of zal op geen enkele andere wijze in het bericht worden gebruikt. 

Veld met decimale scheiding

In velden met een decimale scheiding (bij valuta en korting) wordt als scheiding een punt gebruikt.

Verplicht of Optioneel

In de berichtdefinitie is aangegeven of een veld Verplicht of Optioneel is, dit wordt aangeduid door opname van een V of O in kolom V/O.

Format

In de berichtdefinitie is aangegeven wat het format van een veld is, dit wordt als volgt aangeduid:

Mogelijke waardeToelichting
NNumeriek
ANAlfanumeriek

Wie mag welke attributen/velden indienen?

De attributen/velden in de Digicom berichten kunnen door één of meerdere doelgroepen gebruikt worden. In de berichtdefinitie wordt in kolom WIE? per attribuut/veld aangegeven wie het attribuut/veld mag opnemen in het bericht. Dit wordt als volgt aangegeven:

WIEToelichting doelgroep
BBoekverkoper of partij handelend namens de boekverkoper
EPrimaire eigenaar of partij handelend namens de primaire eigenaar
SSecundaire eigenaar, betreft een boekverkoper die een deel van de voorraad van de eigenaar heeft gekocht en daarmee over het gekochte deel eigenaar is geworden
AAlle hierboven genoemde doelgroepen

Berichttype, bestandsnaam en extensie

BerichttypeOPDNAW
Bestandsnaam

Door u zelf te bepalen, bestaande uit letters en/of cijfers

Extensie.opd (kleine letters)

Berichtdefinitie

Opzet van het OPDNAW bericht
Header informatie
  Partij specificatie afzender
  Partij specificatie ontvanger
   Transactiegegevens
    Bij transactie betrokken partijen afnemer
    Bij transactie betrokken partijen ontvanger
		 Transactieregels		
		  Extra informatieregels
				Klantbewerkingen opdracht
Footer informatie
Headerinformatie (verplicht)
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Wie?Toelichting
0001
Record_type

V

N
1
0
A
Recordtype
0002
Bericht_type
VAN
6
OPDNAW
A
Berichttype
0003
Versie_nr
VAN
5
0301
A
Versie van het bericht
0004
Verzend_dat
VN
8
yyyymmdd
A
Datum van verzenden
0005
Verzend_tijd
VN
4
uu24mm
A

Tijdstip van verzenden

0006
Bericht_referentie
VAN
14

A
Unieke identificatie van bericht. Waarde in header en footer moet identiek zijn.
Dient als controle op het compleet zijn van het bericht en ter voorkoming van dubbele verwerking van de gegevens uit het ingediende bericht. Wanneer een bericht met eenzelfde Bericht_referentie binnen een periode van 3 weken onverhoopt meerdere keren wordt ingediend zal het bericht worden afgekeurd.
0007
Acknowledgement_ind
VN
1
1
A
Geeft aan dat er een bevestiging van ontvangst gestuurd moet worden, altijd waarde 1. Het bericht wat gestuurd wordt is een ontvangstbevestiging (*.ont of *.err bericht), dit bericht geeft cruciale informatie uit de syntactische controle van het geplaatste bericht en of dit in goede orde is ontvangen. Eventuele fouten uit de syntactische controle worden opgenomen in de ontvangstbevestiging.
0008
Test_ind
VN
1
0
A
Geeft aan of het om een testbericht gaat, altijd waarde 0. Testen wordt niet op de productieomgeving gedaan.
0026
Afwijs_kd
VN
1

A
Geeft aan of het bericht deels verwerkt mag worden of dat het hele bericht afgekeurd dient te worden als zich een fout voordoet, waarbij geldt dat:

• Als de afwijscode de waarde 0 (= default) heeft, dan dient het bericht op opdracht(regel)niveau worden afgewezen, betreft recordtype 4.
bij de waarde 0 geldt wel dat, als het aantal foute regels een percentage overschrijdt, de hele opdracht wordt afgekeurd. Het percentage is 1%.
én
bij de waarde 0 geldt ook dat, als het aantal foute opdrachten (record type 2) in een bericht een percentage overschrijdt, het hele bericht wordt afgekeurd. Het percentage is ook 1%.
• Heeft de afwijscode de waarde 1, dan moet als zich minimaal 1 fout voordoet, het gehele bericht afgewezen worden.

Partijspecificatie - Bij communicatie betrokken partijen (verplicht)
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Wie?Toelichting
0001
Record_type
VN
1
1
A
Recordtype
0009
Partij_type
VAN
4
AFZ
A
De afzender van het bericht
0010
Partij_id
VN
13

A
Het relatie id wat bij CB is vastgelegd
0011
Partij_id_type
VAN
3
CB
A
Het type van de betrokken partij
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Wie?Toelichting
0001
Record_type
VN
1
1
A
Recordtype
0009
Partij_type
VAN
4
ONTV
A
De ontvanger van het bericht
0010
Partij_id
VN
13
8894126
A
Het relatie id wat bij CB is vastgelegd
0011
Partij_id_type
VAN
3
CB
A
Het type van de betrokken partij
Transactiegegevens (verplicht)
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Wie?Toelichting
0001
Record_type
VN
1
2
A
Recordtype
0400

Opdracht_type

V

AN

6

LMEONE
S

Levering e-commerce onder secundair eigenaarschap

Opdrachttype voor E-commerce zendingen aan consumenten namens de boekverkoper/afnemer waarbij de boekverkoper/afnemer secundair eigenaar is van artikelen. Na ontvangst van de order wordt direct de eigenaar bepaalt en zal de order verder worden afgehandeld als LNEIG (boekverkoper is secundair eigenaar van het artikel) of LNAFN (boekverkoper is géén secundair eigenaar). Bij de zending wordt een document gevoegd wat voorzien is van het logo van afnemer/boekverkoper.

Voor de aansturing uit welke voorraad er geleverd wordt is de waarde in veld 0410 Me_kd bepalend. Dit veld wordt opgenomen op de transactieregel ( recordtype 4).

LNAFN
B
Levering op naam afnemer

E-commerce zendingen aan consumenten namens de boekverkoper/afnemer. Bij de zending wordt een document gevoegd wat voorzien is van het logo van afnemer/boekverkoper.

LNEIG
E

Levering op naam eigenaar

E-commerce zendingen aan consumenten. Door CB vindt geen facturering plaats. Bij de zending wordt een document gevoegd wat voorzien is van het logo van eigenaar.

Een order voor een titel met stadium levenscyclus Aangekondigd waar voorraad van aanwezig is bij CB zal direct worden uitgevoerd.

0401
Opdr_dat
VN
8
yyyymmdd
A
De ontvangstdatum van de opdracht bij CB
0403
Eigenaar_opdr_ref
OAN
10

A
Referentie van de opdracht ten behoeve van de eigenaar De referentie zal worden opgenomen in UITOPD en NUITOP. 
0404
Afnemer_opdr_ref
VAN
10

A
Referentie van de opdracht ten behoeve van de afnemer De referentie zal worden opgenomen in UITOPD en NUITOP.

0405Aparte_factuur_ind

O

AN

1

Mogelijke waarde

A


Indicator waarmee aangegeven wordt dat er een aparte factuur aangemaakt dient te worden. De factuur wordt los van de zending verstuurd, bij de zending wordt een pakbon zonder financiële gegevens gevoegd.

J

Er dient een aparte factuur te worden verzonden

N

Er zal geen aparte factuur worden verzonden

0290Opdrachtdeellevering_kdO

AN

1Mogelijke waarde


A

Indicator die aangeeft of de opdracht, alle recordtype 4 regels, al dan niet over meerdere zendingen uitgeleverd mag worden.

De deellever indicator op order niveau is ingericht voor opdrachttypes : LNAFN en LNEIG. De deellever indicator is voor alle klanten beschikbaar en kan toegepast worden voor alle levertijden. 

I.c.m. Levertijd Lang ( #0411 en #0412 en #0413) wordt bij het bereiken van de laatst-gewenste-leverdatum (Lever_tot_dat (#0413) de beschikbare exemplaren uitgeleverd de overige titels worden opgeheven en er wordt voor deze titels een nieuwe opdracht aangemaakt met levertijd N

J

Waarde J zorgt ervoor dat beschikbare orderregels direct uitgeleverd worden 

N

Waarde N zorgt ervoor dat er wordt gewacht totdat alle orderregels in de opdracht beschikbaar zijn alvorens uit te gaan leveren.

0411


Levertijd_type


O


AN


1Mogelijke waarde
ADe gewenste levertijd voor de order
D
Dag = Leveren binnen 24 uur, voorwaarde is dat de order is ingediend voor een bepaald tijdstip
 • Dag 1 Indienen van de order en samenstellen van de zending
 • Dag 2 Levering van de zending
L
Lange termijn = Geplande levering waarbij kan worden opgegeven binnen welke termijn de order geleverd dient te worden.

Is alleen mogelijk in combinatie met de velden 0412 Lever_vanaf_dat en 0413 Lever_tot_dat

N
Nornaal = Leveren binnen 48 uur
 • Dag 1 Indienen van de order
 • Dag 2 Samenstellen van de zending
 • Dag 3 Levering van de zending
0412
Lever_vanaf_dat
O/VN
8
yyyymmdd
A
Eerste gewenste leverdatum, deze moet liggen binnen 365 dagen na moment van indienen.

Deze datum moet minimaal 3 werkdagen in de toekomst liggen. Anders wordt de order niet uitgevoerd.

Verplicht indien veld 0411 is gevuld met de waarde L.
0413
Lever_tot_dat
O/VN
8
yyyymmdd
A
Uiterst gewenste leverdatum. Een einddatum is verplicht indien veld 0411 is gevuld met de waarde L. Als dit veld niet opgenomen wordt of geen waarde bevat zal er automatisch een einddatum worden toegekend. Deze ligt 3 maanden na de eerst gewenste leverdatum.
0417

Porto_ind

V

AN

1

Mogelijke waarde
A


Indicator die aangeeft of er bij de zending portokosten in rekening gebracht dienen te worden.
J
Velden 0418 Porto_kosten, met het porto bedrag, en 0420 Prijs_tonen_ind met de waarde J(a) zijn verplicht.
N
Veld 0418 niet opnemen.
0418
Porto_kosten
O/VN
6.2

A
De porto kosten inclusief BTW die in rekening zijn gebracht. Verplicht als veld 0417 is gevuld met de waarde J(a).
0419

Acceptgiro_ind

V

AN

1

Mogelijke waarde
A

Indicator die aangeeft of er bij de zending een factuur met acceptgiro bijgevoegd dient te worden.

0419 samenhang met 0420

Bij iedere zending wordt een document gevoegd, de combinatie van de waarde in de velden 0419 Acceptgiro_ind en 0420 Prijs_tonen_ind is bepalend voor het document wat zal worden geprint.

04190420Document/templateTemplate tag @40 toont het woord:
NJFactuur zonder acceptgiroFACTUUR
JJFactuur met acceptgiroFACTUUR
NNPakbon zonder artikelprijsPAKBON

J
Acceptgiro wordt bij zending gevoegd. In dit geval zijn volgende velden verplicht:
 • 0135 Rekening_nr, 
 • 0139 Bank_Identifier_Code (BIC)
 • 0150 t/m 0154, adresgegevens t.b.v. de acceptgiro.
N
Er wordt géén acceptgiro bij de zending gevoegd
0420

Prijs_tonen_ind

V

AN

1

Mogelijke waarde
A

Indicator die aangeeft of er op het document, wat bij de zending gevoegd wordt, artikelprijzen opgenomen moeten worden.

Zie veld 0419 Samenhang met 0420

J
Op het document zullen de artikelprijzen worden opgenomen.
N
Er zullen géén artikelprijzen op het document worden afgedrukt.
0421
Betalingskenmerk
O/VAN
16

A
Het betalingskenmerk voor op de acceptgiro. De eerste 8 posities van het betalingskenmerk worden geplaatst op document/template tag @61, de laatste 8 posities op tag @62.
0427


Klantfac_apart_verz_ind


O

AN

1


Mogelijke waarde
A


Indicator waarmee aangegeven wordt dat er een aparte factuur, los van de zending moet worden verzonden.
J
Factuur apart, los van de zending versturen, bij de zending wordt een pakbon gevoegd. Tevens dient er een extra recordtype 3 met OFA gegevens opgenomen te worden en dient veld 0405 gevuld te worden met de waarde J(a).
N
Er wordt geen aparte factuur verstuurd.
0115
Naam bijlage
OAN
10

A

De naam van het pdf bestand, zonder vermelding van de extensie, dient te worden opgenomen in dit veld. Als de bestandsnaam letters bevat dienen dit hoofdletters te zijn.

CB biedt de mogelijkheid om een aangeleverd pdf bestand af te drukken en te laten bijvoegen bij de zending. Dit is bedoelt voor commerciële en marketing doeleinden. Het laten bijvoegen van een door u zelf vervaardigde factuur raden we ten zeerste af. Gedurende het orderpicking proces kunnen er situaties ontstaan die leiden tot een niet volledige zending, (manco situatie) in dat geval komt de factuur niet meer overeen met de inhoud van de zending. CB staat niet in voor een match tussen de inhoud van de door u zelf vooraf aangeleverde PDF-factuur ten opzichte van de inhoud van de zending.

De pdf bijlage dient altijd voorafgaand aan het OPDNAW bericht  op de ftp server te worden geplaatst, voordat het OPDNAW bij CB is ontvangen. De bijlage mag maximaal tot één dubbelzijdig te printen A4 leiden, bestandsnaamgeveving <naam>.pdf. Het pdf bestand mag niet groter dan 1,1 MB zijn.
Het is toegestaan om in meerdere transacties of zelfs in verschillende OPDNAW bestanden te verwijzen naar dezelfde bijlage, dat kan tot maximaal één dag na het voor de eerste maal indienen van de bijlage.

Pdf bestanden dienen in de binary transfermodus worden overgezet.

Aan PDF gestelde eisen

0479

Vervoerswijze_kd

O/V

AN

5

Mogelijke waarde

Standaard vervoerscontract PostNL via CB

A

Codering waarmee wordt aangegeven op welke wijze en en via welk vervoerscontract/vervoerder de zending wordt geleverd.

Relaties met eigen vervoerscontract hanteren de met CB overeengekomen verzendwijze

SELCB
Verzending via PostNL onder vervoerscontract van CB. Binnen de vervoerswijze SELCB wordt door CB een verdere uitsplitsing van de zendingen gedaan naar bel- en bus stuk en landcode.
CBBEL
Verzending van een pakket (bel stuk) naar een adres in Nederland via PostNL onder vervoerscontract van CB. 
0480

Korting_ind

O

AN

1

Mogelijke waarde
A

Indicatie die aangeeft of er sprake is van te verrekenen korting van een cadeau- of boekenbon.

Enkel mogelijk als veld 0420 Prijs_tonen_ind is waarde J(a).

J
Als de consument een bestelling bij de website plaatst en de website staat daarbij toe dat er een cadeau- of boekenbon wordt geaccepteerd kan deze korting in mindering worden gebracht op de factuur die bij de zending van de consument wordt bijgevoegd.

In dit geval dienen ook de velden 0481 Korting_bdr en 0482 Korting_oms gevuld te worden.

N
De velden 0481 Korting_bdr en 0482 Korting_oms niet opnemen.
0481
Korting_bdr
O/VN
9.2

A

Het bedrag van de te verrekenen korting van de cadeau- of boekenbon, inclusief BTW. Bedrag dient groter te zijn dan 0 (nul).

Verplicht als veld 0480 waarde J(a) bevat.

0482
Korting_oms
O/VAN
66

A

De omschrijving welke op de kortingsregel van cadeau- of boekenbon afgedrukt dient te worden op de factuur van de consument.

Verplicht als veld 0480 waarde J(a) bevat.

0483
Template_type
OAN
1

A
Wanneer er binnen de E-commerce aansluiting meerdere merken (templates/logo's) in gebruik zijn, dient de letter van het bij de order behorende logo/template te worden opgenomen. Bij het gereed maken van de zending wordt het gewenste logo afgedrukt op het document wat bij de zending wordt gevoegd, als dit veld niet is opgenomen of geen waarde bevat zal het standaardlogo wat voor u is vastgelegd worden afgedrukt.

Partijspecificatie - Bij transactie betrokken partijen - verplicht (Standaard binnen e-commerce contract)

Bij iedere opdracht is een partijspecificatie regel voor de AFNemer (webshop boekverkoper/eigenaar) én een regel voor de ONTVanger (consument) verplicht. Optioneel in een regel voor afwijkend factuuradres (OFA).

CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Wie?Toelichting
0001
Record_type
VN
1
3
A
Recordtype
0009
Partij_type
VAN
4
AFN
A
De afnemer van de opdracht
0010
Partij_id
VN
13

A
Het relatie id wat bij CB is vastgelegd
0011
Partij_id_type
VAN
3
CB
A
Het type van de betrokken partij
0012
Stroom_nr
ON
2

A
Aansturing van orderstromen naar bijvoorbeeld een ander fysiek adres of verschillende afdelingen binnen een winkel
0135
Rekening_nr
VAN
18

A

Het IBAN bankrekeningnummer (zonder interpunctie) van de AFNemer (webshop boekverkoper/eigenaar). 

Verplicht, als veld 0419 Acceptgiro_ind is gevuld met waarde J(a).

Wordt opgenomen op de template factuur met acceptgiro tag @71.

0139
Bank_Identifier_Code (BIC)
VAN
11

A
De BIC codering van de bank van de AFNemer, deze is nodig voor de coderegel op de acceptgiro.
0141
Vrije_tekst_1
VAN
39

A
Vrije tekstregel 1, bestemd voor de opname van de NAW/bedrijfsgegevens van de website boekverkoper/uitgeverij zoals die opgenomen dienen te worden op template tag @20.
Deze vrije teksten bepaalt u zelf, indien u hier uw bankgegevens vermeldt, dient dit volgens de SEPA-regels te zijn.
0142
Vrije_tekst_2
OAN
39

A
Vrije tekstregel 2, bestemd voor de opname van de NAW/bedrijfsgegevens van de website boekverkoper/uitgeverij zoals die opgenomen dienen te worden op template tag @21.
0143
Vrije_tekst_3
OAN
39

A
Vrije tekstregel 3, bestemd voor de opname van de NAW/bedrijfsgegevens van de website boekverkoper/uitgeverij zoals die opgenomen dienen te worden op template tag @22.
0144
Vrije_tekst_4
OAN
39

A
Vrije tekstregel 4, bestemd voor de opname van de NAW/bedrijfsgegevens van de website boekverkoper/uitgeverij zoals die opgenomen dienen te worden op template tag @23.
0145
Vrije_tekst_5
OAN
39

A
Vrije tekstregel 5, bestemd voor de opname van de NAW/bedrijfsgegevens van de website boekverkoper/uitgeverij zoals die opgenomen dienen te worden op template tag @24.
0146
Vrije_tekst_6
OAN
39

A
Vrije tekstregel 6, bestemd voor de opname van de NAW/bedrijfsgegevens van de website boekverkoper/uitgeverij zoals die opgenomen dienen te worden op template tag @25.
0147
Vrije_tekst_7
OAN
39

A
Vrije tekstregel 7, bestemd voor de opname van de NAW/bedrijfsgegevens van de website boekverkoper/uitgeverij zoals die opgenomen dienen te worden op template tag @26.
0148
Vrije_tekst_8
OAN
39

A
Vrije tekstregel 8, bestemd voor de opname van de NAW/bedrijfsgegevens van de website boekverkoper/uitgeverij zoals die opgenomen dienen te worden op template tag @27.
0149
Vrije_tekst_9
OAN
39

A
Vrije tekstregel 9, bestemd voor de opname van de NAW/bedrijfsgegevens van de website boekverkoper/uitgeverij zoals die opgenomen dienen te worden op template tag @28.
0150
AG_AFN_Naam
O/VAN
55

A

De naam van de webshop (boekverkoper/eigenaar) die wordt opgenomen op de acceptgiro

Verplicht, als veld 0419 Acceptgiro_ind is gevuld met waarde J(a).

Wordt opgenomen op template factuur met acceptgiro tag @76.

0151
AG_AFN_Naam_kort
O/VAN
23

A

De verkorte naam van de webshop (boekverkoper/eigenaar) die wordt opgenomen op de acceptgiro

Verplicht, als veld 0419 Acceptgiro_ind is gevuld met waarde J(a).

Wordt opgenomen op template factuur met acceptgiro tag @06.

0152
AG_AFN_Adres
O/VAN
22

A

Straatnaam en huisnummer van de webshop (boekverkoper/eigenaar) die wordt opgenomen op de acceptgiro

Verplicht, als veld 0419 Acceptgiro_ind is gevuld met waarde J(a).

Wordt opgenomen op template factuur met acceptgiro tag @07 en als onderdeel van  tag @77.

0153
AG_AFN_Postcode
O/VAN
7

A

De postcode van de webshop (boekverkoper/eigenaar) die wordt opgenomen op de acceptgiro

Verplicht, als veld 0419 Acceptgiro_ind is gevuld met waarde J(a).

Wordt opgenomen op template factuur met acceptgiro.Wanneer postcode en woonplaats tezamen minder dan 23 karakters bevatten wordt tag @08 gevuld en is tag @09 leeg, anders wordt postcode op tag @08 en woonplaats op tag @09 geplaatst. Wordt ook opgenomen als onderdeel van tag @77.

0154
AG_AFN_Woonplaats
O/VAN
23

A

De woonplaats van de webshop (boekverkoper/eigenaar) die wordt opgenomen op de acceptgiro

Verplicht, als veld 0419 Acceptgiro_ind is gevuld met waarde J(a).

Wordt opgenomen op template factuur met acceptgiro.Wanneer postcode en woonplaats tezamen minder dan 23 karakters bevatten wordt tag @08 gevuld en is tag @09 leeg, anders wordt postcode op tag @08 en woonplaats op tag @09 geplaatst. Wordt ook opgenomen als onderdeel van tag @77.

CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Wie?Toelichting
0001
Record_type
VN
1
3
A
Recordtype
0009
Partij_type
VAN
4
ONTV
A
De ontvanger van de zending
0010
Partij_id
VN
13

A
Uw klantnummer of relatie nummer van de consument, eventueel een fictief nummer. CB registreert dit gegeven niet, maar controleert wel op aanwezigheid van veld en waarde.
0011
Partij_id_type
VAN
3
Mogelijke waarde
A

CB
Het relatie id van de betreffende relatie zoals dit bij CB is vastgelegd.
OWN
De typering van de klantgegevens zoals ze in uw database zijn vastgelegd. CB houdt voor de aflevering van de zending de gegevens aan die zijn opgenomen in de volgende velden, 0013, 0014, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126 en 0127. Indien het opgegeven adres ook als afgifte van goederen adres is geregistreerd bij een bij CB vastgelegde relatie zullen deze gegevens genegeerd worden.
0013 
Naam
VAN
45

A

De naam van de klant/consument

Wordt opgenomen op template tag @10 van pakbon en factuur, op tag @72 van factuur met acceptgiro en op het verzendetiket.

0014
Tav_text
OAN
42

A

Ter attentie van

Wordt opgenomen op template tag @11 en op het verzendetiket.

0137
Adres_toevoeging
OAN
24

A

Extra "ter attentie van" 

Wordt opgenomen op template tag @16 en op het verzendetiket.

0121
Straat_nm
VAN
43

A

Straatnaam

Wordt opgenomen op template tag @11 en op het verzendetiket.

0122
Huis_nr
VN
6

A

Huisnummer

Het huisnummer veld mag enkel cijfers bevatten, eventuele toevoegingen dienen in veld 0123 te worden opgenomen. Voorbeeld: huisnummer 20-22. veld 0122 wordt gevuld met de waarde 20. Veld 0123 wordt gevuld met de waarde -22.

Bij ontvangst van de order vindt voor adressen in Nederland een controle plaats op de combinatie van postcode & huisnummer. CB hanteert de postcodetabel van PostNL (met automatische updates van Cendris). Wanneer de opgegeven combinatie van postcode & huisnummer niet voorkomt in de postcode tabel van PostNL zal de order worden afgewezen.
Om vertraging in de orderstroom te voorkomen is het van belang dat de controle op postcode & huisnummer op uw website wordt gedaan

Wordt opgenomen op de template tag @12, op tag @73 van de acceptgiro en op het verzendetiket.

0123
Toevoeging
OAN
10

A

Huisnummer toevoeging

Het PostNL voormelding bericht is de maximale veldlengte van de huisnummer toevoeging 6 karakters lang. CB staat 10 karakters toe bij het indienen van de orders. De toevoeging wordt afgekapt in de voormelding naar PostNL. Dit heeft tot gevolg dat in PostNL bij de track & trace informatie niet de volledige huisnummer toevoeging getoond wordt.

Op de verzendetiketten die CB print wordt wel de volledige huisnummer toevoeging van maximaal 10 karakters opgenomen.

Wordt opgenomen op de template tag @12, op tag @73 van de acceptgiro en op het verzendetiket.

0124
Postcode
VAN
10

A

Postcode

Wordt opgenomen op de template tag @13, op tag @74 van de acceptgiro en op het verzendetiket.

Voor landen zonder postcode dient deze wel gevuld te worden volgens onderstaand overzicht:

LandAantal positiesTe vullen code
Aruba100000000000
Bonaire40000
Curacao40000
St Maarten40000
St Eustatius40000
Saba40000

0125
Woonplaats
VAN
40

A

Woonplaats

Wordt opgenomen op de template tag @13, op tag @74 van de acceptgiro en op het verzendetiket.

0126
Provincie
OAN
40

A

Provincie

Wordt opgenomen op de template tag @14.

0127
Land_kd
OAN
2

A

ISO Landcode

Indien veld niet is opgenomen of geen waarde bevat wordt landcode standaard NL.

Wordt opgenomen op de template tag @15.

0135
Rekening_nr
OAN
18

A

Het IBAN bankrekeningnummer (zonder interpunctie) van de ONTVanger, de consument. 

Verplicht, als veld 0419 Acceptgiro_ind is gevuld met waarde J(a).

Wordt opgenomen op de template factuur met acceptgiro tag @71.

0139
Bank_Identifier_Code (BIC)
VAN
11

A

De BIC codering van de bank van de AFNemer, deze is nodig voor de coderegel op de acceptgiro.

Verplicht, als veld 0419 Acceptgiro_ind is gevuld met waarde J(a).

0165
Bericht_Aank_Gewenst_IND
O/VAN
1
Mogelijke waarde
A
Indicatie die aangeeft of de ONTVanger/consument op de hoogte gebracht moet worden als de zending/bestelling is aangekomen bij een afhaalpunt.
J
De ONTVanger/consument ontvangt een bericht als de zending/bestelling is aangekomen bij een afhaalpunt.
N
Er wordt géén bericht verzonden als de zending/bestelling is aangekomen bij een afhaalpunt.
0166
telefoon_nr_1
O/VAN
40

A

Het telefoonnummer van de consument. Verplicht indien men de PostNL afhaalnotificatie wenst te ontvangen.

Voor de geldigheid van nummers gelden de volgende regels:

 • Spaties en streepjes worden weggehaald uit nummers
 • Nullen uit bijv. 0031… worden omgezet in een +
 • Indien er +310 of +320 wordt gevonden in een nummer wordt dit omgezet in respectievelijk +31 of +32 (andere landencodes dus niet)
 • Tekens als - ( )  worden weggehaald
 • Na mutaties a.d.h.v. het bovenstaande worden maximaal 12 karakters gevuld met het overgebleven telefoonnummer
 • Telefoonnummers met meer cijfers (bijv. buitenlands) worden afgekeurd
 • Telefoonnummers met letters erin worden afgekeurd.

0168
E-mail_1
O/VAN
254

A

E-mailadres van de consument, waarop PostNL notificaties kan versturen over het verloop van de bezorging. Heeft u een eigen vervoerscontract met PostNL, dan dient u de notificaties zelf geregeld te hebben met PostNL.

Dit veld is verplicht indien men op eigen vervoerscontract met PostNL gebruik maakt van de afhaalpunten.

Optioneel Partijspecificatie ten behoeve van een afwijkend facturatie adres

Er dient een aparte factuur te worden verzonden.

Indien er geen gebruik gemaakt wordt van een apart facturatie adres dient dit recordtype achterwege gelaten te worden.

CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Wie?Toelichting
0001
Record_type
ON
1
3
A
Recordtype
0009
Partij_type
O/VAN
4
OFA
A
De ontvanger van de factuur
0010
Partij_id
O/VN
13

A
Uw klantnummer of relatie nummer van de consument, eventueel een fictief nummer. CB registreert dit gegeven niet, maar controleert wel op aanwezigheid van veld en waarde.
0011
Partij_id_type
O/VAN
3
Mogelijke waarde
A

CB
Het relatie id van de betreffende relatie zoals dit bij CB is vastgelegd.
OWN
De typering van de klantgegevens zoals ze in uw database zijn vastgelegd. CB houdt voor de aflevering van de zending de gegevens aan die zijn opgenomen in de volgende velden, 0013, 0014, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126 en 0127. Indien het opgegeven adres ook als afgifte van goederen adres is geregistreerd bij een bij CB vastgelegde relatie zullen deze gegevens genegeerd worden.
0013 
Naam
O/VAN
45

A
De naam van de klant/consument
0014
Tav_text
O/VAN
42

A
Ter attentie van
0137
Adres_toevoeging
O/VAN
24

A

Extra "ter attentie van" 

Wordt opgenomen op template tag @16 en op het verzendetiket.

0121
Straat_nm
O/VAN
43

A

Straatnaam

Wordt opgenomen op template tag @11 en op het verzendetiket.

0122
Huis_nr
O/VN
6

A

Huisnummer

Het huisnummer veld mag enkel cijfers bevatten, eventuele toevoegingen dienen in veld 0123 te worden opgenomen. Voorbeeld: huisnummer 20-22. veld 0122 wordt gevuld met de waarde 20. Veld 0123 wordt gevuld met de waarde -22.

Bij ontvangst van de order vindt voor adressen in Nederland een controle plaats op de combinatie van postcode & huisnummer. CB hanteert de postcodetabel van PostNL (met automatische updates van Cendris). Wanneer de opgegeven combinatie van postcode & huisnummer niet voorkomt in de postcode tabel van PostNL zal de order worden afgewezen.
Om vertraging in de orderstroom te voorkomen is het van belang dat de controle op postcode & huisnummer op uw website wordt gedaan

Wordt opgenomen op de template tag @12, op tag @73 van de acceptgiro en op het verzendetiket.

0123
Toevoeging
O/VAN
10

A

Huisnummer toevoeging

Wordt opgenomen op de template tag @12, op tag @73 van de acceptgiro en op het verzendetiket.

0124
Postcode
O/VAN
10

A

Postcode

Wordt opgenomen op de template tag @13, op tag @74 van de acceptgiro en op het verzendetiket.

Voor landen zonder postcode dient deze wel gevuld te worden volgens onderstaand overzicht:

LandAantal positiesTe vullen code
Aruba100000000000
Bonaire40000
Curacao40000
St Maarten40000
St Eustatius40000
Saba40000

0125
Woonplaats
O/VAN
40

A

Woonplaats

Wordt opgenomen op de template tag @13, op tag @74 van de acceptgiro en op het verzendetiket.

0126
Provincie
O/VAN
40

A

Provincie

Wordt opgenomen op de template tag @14.

0127
Land_kd
O/VAN
2

A

Indien veld niet is opgenomen of geen waarde bevat wordt landcode standaard NL.

Wordt opgenomen op de template tag @15.

0135
Rekening_nr
O/VAN
18

A

Het IBAN bankrekeningnummer (zonder interpunctie) van de relatie die de factuur gaat ontvangen. 

Verplicht, als veld 0419 Acceptgiro_ind is gevuld met waarde J(a).

Wordt opgenomen op de template factuur met acceptgiro tag @71.

0139
Bank_Identifier_Code (BIC)
O/VAN
11

A

De BIC codering van de bank van de AFNemer, deze is nodig voor de coderegel op de acceptgiro.

Verplicht, als veld 0419 Acceptgiro_ind is gevuld met waarde J(a).

Partijspecificatie - ten behoeve van afhaalpunt - optioneel (Additioneel t.b.v. relaties met eigen vervoerscontract waar afhaalpunten of lockers in zijn opgenomen en welke contractueel bij CB zijn vastgelegd).

Bij gebruik van afhaalpunt zijn de velden 0166 en 0168 van de ONTVanger verplicht.

CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Wie?Toelichting
0001
Record_type
ON
1
3
A
Recordtype
0009
Partij_type
O/VAN
4
AFHP
A

Het afhaalpunt waar de consument de zending/bestelling wil ophalen.

0010
Partij_id
O/VN
13

A
Het nummer/de code ten behoeve van de identificatie van het afhaalpunt of locker/kluisje.
0011
Partij_id_type
O/VAN
3
OWN
A
De typering van het afhaalpunt. CB houdt voor de aflevering van de zending de gegevens aan die zijn opgenomen in de volgende velden, 0009 (nummer van het afhaalpunt), 0013, 0014, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125  en 0127. 
0013 
Naam
O/VAN
45

A
De naam van de klant/consument
0014
Tav_text
O/VAN
42

A
Ter attentie van
0121
Straat_nm
O/VAN
43

A
Straatnaam
0122
Huis_nr
O/VN
6

A

Huisnummer

Het huisnummer veld mag enkel cijfers bevatten, eventuele toevoegingen dienen in veld 0123 te worden opgenomen. Voorbeeld: huisnummer 20-22. veld 0122 wordt gevuld met de waarde 20. Veld 0123 wordt gevuld met de waarde -22.

Bij ontvangst van de order vindt voor adressen in Nederland een controle plaats op de combinatie van postcode & huisnummer. CB hanteert de postcodetabel van PostNL (met automatische updates van Cendris). Wanneer de opgegeven combinatie van postcode & huisnummer niet voorkomt in de postcode tabel van PostNL zal de order worden afgewezen.
Om vertraging in de orderstroom te voorkomen is het van belang dat de controle op postcode & huisnummer op uw website wordt gedaan

0123
Toevoeging
O/VAN
10

A
Huisnummer toevoeging
0124
Postcode
O/VAN
10

A
Postcode
0125
Woonplaats
O/VAN
40

A
Woonplaats
0127
Land_kd
O/VAN
2

A
Indien veld niet is opgenomen of geen waarde bevat wordt landcode standaard NL.
Transactieregels (verplicht)
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Wie?Toelichting
0001
Record_type
VN
1
4
A
Recordtype
0200
EAN_artikel_kd
VN
13

A
Het EAN of ISBN van het artikel.
0448
Alternatieve titel auteur
OAN

80


A
Titel/auteur omschrijving zoals de klant deze op de factuur/pakbon wil hebben
0430
Exemp_aant
VN
6

A
Aantal exemplaren
LimietenMax. aantalGevolg
Per opdrachtregel9.999Order wordt niet direct uitgevoerd, actie CB vereist.
Per opdracht49.999Order wordt niet direct uitgevoerd, actie CB vereist.
0410
Me_kd
OAN
1
Mogelijke waarde
S
Indicatie t.b.v. het uitleverprincipe secundaire eigenaren. Met de opgegeven code wordt de aansturing van levering uit voorraad van de primaire of secundaire eigenaar gedaan. Na binnenkomst van de order wordt de order omgezet naar opdrachttype LNAFN of LNEIG.

LNAFN - leidt tot een artikelfactuur aan de webwinkel en een afdracht aan de eigenaar.
LNEIG - leidt enkel tot een goederenbeweging, er vindt geen financiële stroom plaats tussen webwinkel en eigenaar. 

1
Levering altijd uit de voorraad van de secundaire eigenaar, de opdracht wordt omgezet naar opdrachttype LNEIG.

Artikel is bekend bij de secundaire eigenaar, is verschenen en heeft voldoende voorraad. Opdracht wordt uitgevoerd. Bij onvoldoende voorraad, of nog niet verschenen artikel zal de opdracht in nota worden genomen (zie ook 0434 In_nota_ind) en worden uitgevoerd zodra er voorraad ontstaat bij de secundaire eigenaar.

Als het artikel niet bekend is bij de secundair eigenaar zal de opdracht worden afgewezen.

2
Levering uit de voorraad van de secundaire eigenaar, indien er onvoldoende of geen voorraad bij de secundaire eigenaar is dan levering uit de voorraad van de primaire eigenaar.

Artikel is bekend bij de secundaire eigenaar, is verschenen en heeft voldoende voorraad. Opdracht wordt uitgevoerd onder LNEIG.
Bij een nog niet verschenen artikel zal de opdracht in nota worden genomen (zie ook veld 0434 In_nota_ind) en worden uitgevoerd zodra er voorraad ontstaat bij de secundaire eigenaar.

Als er van het verschenen artikel onvoldoende voorraad is bij de secundaire eigenaar zal de opdracht worden geleverd uit de voorraad van de primaire eigenaar of in nota worden gehouden bij de primaire eigenaar. De opdracht wordt uitgevoerd onder LNAFN.

3
Levering altijd uit de voorraad van de primaire eigenaar, na levering wordt de opdracht omgezet naar opdrachttype LNAFN. 

Artikel zal altijd worden uitgevoerd uit de voorraad van de primaire eigenaar. Bij een nog niet verschenen artikel zal de opdracht in nota worden genomen (zie ook veld 0434 In_nota_ind) en worden uitgevoerd zodra er voorraad ontstaat bij de primaire eigenaar. Als het artikel niet bekend is bij de primaire eigenaar zal de opdracht worden afgewezen.

4
Levering uit de voorraad van de primaire eigenaar, opdracht wordt omgezet naar LNAFN. Indien er onvoldoende of geen voorraad bij de primaire eigenaar is dan levering uit de voorraad van de secundaire eigenaar, de opdracht wordt omgezet naar opdrachttype LNEIG.

Artikel is bekend bij de primaire eigenaar, is verschenen en heeft voldoende voorraad. Opdracht wordt uitgevoerd, opdrachttype LNAFN.
Bij een nog niet verschenen artikel zal de opdracht in nota worden genomen (zie ook 0434 In_nota_ind) en worden uitgevoerd zodra er voorraad ontstaat bij de primaire eigenaar.

Als er van het verschenen artikel onvoldoende voorraad is bij de primaire eigenaar zal de opdracht worden geleverd uit de voorraad van de secundaire eigenaar of in nota worden gehouden bij de secundaire eigenaar, opdrachttype LNEIG

0431
Transactie_vwc
OAN
4
Mogelijke waarde
A
Transactie voorwaarde categorie
DUD
Opdracht uitvoering onder Depotvoorwaarden, Distributie uit Depot

Hieraan zijn vaste kortingsafspraken verbonden welke gelden voor alle aangesloten boekhandels, waarbij geldt:

 • Enkel  geldig voor A,S en W boeken
 • Depot korting A-boek = 42%
 • Depot korting W-boek = gestaffeld op basis van prijs
 • Korting S-boek wordt bepaald door de uitgever van het S-boek

De uitslag-/distributiekosten betaald door de bij CB aangesloten boekverkoper

DIO
Opdracht uitvoering in opdracht van de eigenaar, Distributie In Opdracht

DIO opdrachten zijn voor alle boeksoorten mogelijk.

 • Boeksoort O wordt altijd/kan alleen maar onder DIO-voorwaarden geleverd worden, hiertoe dient de uitgever een kortingsafspraak op titelniveau vastleggen
 • Boekverkopers kunnen ook onder DIO-voorwaarden indienen, hiervoor dient wel een kortingsafspraak door de uitgever zijn vastgelegd bij CB.

Bij DIO (distributie in opdracht van de uitgever) worden de uitslag-/distributiekosten betaald door de uitgever. Deze worden maandelijks afgerekend.

AANB
Order uitvoering onder aanbiedingscondities

Alle orders die door de boekverkoper en uitgeverij op een nieuwe titel met boeksoort  A worden ingediend, tot 7 werkdagen na het in uitvoering gaan van de titel worden automatisch omgezet van DUD naar transactievoorwaarde AANB(ieding). Dit houdt in dat de boekverkoper het A-boek geleverd krijgt tegen aanbiedingscondities. De vangnet is 40% maar de kunnen afwijkende afspraken worden vastgelegd

Bij AANB worden de uitslag-/distributiekosten betaald door de uitgever.

0433
Verkoop_omz_srt
OAN
4
Mogelijke waarde
E
Verkoop Omzet Soort

Gegeven ten behoeve van de verslaglegging van de uitgever, wordt standaard aan elk opdrachttype waarbij facturering zal plaatsvinden toegekend. De standaard waarde kan door de uitgever overruled worden door een eigen VOS

AANB
Afgeleid van opdrachttype LNORM in aanbiedingsperiode (TVWC AANB)
NORM
Afgeleid van opdrachttype LNORM 
PRES
Afgeleid van opdrachttype LPROM
RAMS
Afgeleid van opdrachttype LRAMSJ

Door uitgever in opdracht opgegeven eigen VOS, bijvoorbeeld CLUB, ACTI, RECE, SPEC, VSO, enz.
0434

In_nota_ind

O

AN

1

Mogelijke waarde
A


Geeft aan of de regel in_nota genomen wordt
J
CB zal de order in nota houden en leveren zodra er voorraad beschikbaar is
N
CB zal de order niet in nota houden 
0435


Deellevering_ind


O

AN

1


Mogelijke waarde
A


Indicator waarmee wordt aangegeven of een deel van het aantal gevraagde exemplaren van het artikel geleverd mag worden als niet alle gevraagde exemplaren beschikbaar zijn.

Voor de bestelservice van Van Ditmar en titels die beschikbaar zijn via Boek op Verzoek dient, indien dit veld wordt opgenomen,  het veld de waarde 'J ' te bevatten. Indien het veld de waarde 'N' bevat zal de order worden afgewezen, dit om te voorkomen dat in het logistieke proces orders onbedoeld blijven wachten op voorraad die niet meer gaat komen of alsnog volledig geannuleerd worden omdat er onvoldoende voorraad beschikbaar is. Daarnaast kunnen ongewenste voorraden ontstaan voor de aantallen die wel geleverd konden worden door de betreffende leverancier.

J
CB zal de beschikbare exemplaren leveren en de resterende exemplaren worden geleverd zodra er weer voorraad ontstaat.
N
CB zal de orderregel vasthouden tot het totaal aantal gevraagde exemplaren beschikbaar is.
0438
Door_blokkering_ind
OAN
1
Mogelijke waarde
E
Indicator waarmee wordt aangegeven of een eventuele blokkering door de eigenaar 'overruled' mag worden.
J
De order wordt uitgeleverd ondanks dat er geblokkeerde voorraad  actief is.
N
De order zal niet worden uitgeleverd als er geblokkeerde voorraad actief is.
0440
Eigenaar_regel_ref
OAN
10

A
Referentie van de opdrachtregel ten behoeve van de eigenaar
0441
Afnemer_regel_ref
OAN
10

A
Referentie van de opdrachtregel ten behoeve van de afnemer
0915
odct_verk_prijs
ON
6.2

A
De van de standaard consumentenprijs afwijkende artikelprijs die moet worden afgedrukt op de factuur.

Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met de Wet op de Vaste boekenprijs. Voor verdere informatie over deze wet verwijzen wij u naar het Commissariaat voor de Media, www.cvdm.nl.

Extra informatie regels - optioneel (Standaard binnen e-commerce contract)

Vrije tekstvelden voor documenten pakbon en factuur. Indien er geen gebruik gemaakt wordt van de vrije tekstvelden dient dit recordtype achterwege gelaten te worden.

CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Wie?Toelichting
0001
Record_type
ON
1
5
A
Recordtype
0475
Informatie_type
O/VAN
3
KPR
A
Kopregel. 
0476
Informatie_regel

O/V

AN
92

A
Vrij tekstveld. Wordt afgedrukt op template tag @29.
0475
Informatie_type
O/VAN
3
 BOM
A
Betalingsopmerking. 
0476
Informatie_regel

O/V

AN
37

A
Vrij tekstveld. Wordt afgedrukt op template tag @54.
0475
Informatie_type
O/VAN
3
 BVW
A
Betalingsvoorwaarde regel 1. 

Er zijn maximaal 3 regels beschikbaar voor de betalingsvoorwaarde.

0476
Informatie_regel

O/V

AN
152

A
Vrij tekstveld betalingsvoorwaarde regel 1. Wordt afgedrukt op template tag @96.
0475
Informatie_type
O/VAN
3
 BVW
A
Betalingsvoorwaarde regel 2. 
0476
Informatie_regel
O/VAN
152

A
Vrij tekstveld betalingsvoorwaarde regel 2. Wordt afgedrukt op template tag @97.
0475
Informatie_type
O/VAN
3
 BVW
A
Betalingsvoorwaarde regel 3. 
0476
Informatie_regel
O/VAN
152

A
Vrij tekstveld betalingsvoorwaarde regel 3. Wordt afgedrukt op template tag @98.
0475
Informatie_type
O/VAN
3
 MRK
A
Marketingregels regel 1.

Er zijn maximaal 5 regels beschikbaar voor marketingregels.

0476
Informatie_regel
O/VAN
92

A
Vrij tekstveld marketingregel 1. Wordt afgedrukt op template tag @90.
0475
Informatie_type
O/VAN
3
 MRK
A
Marketingregels regel 2.
0476
Informatie_regel
O/VAN
92

A
Vrij tekstveld marketingregel 2. Wordt afgedrukt op template tag @91.
0475
Informatie_type
O/VAN
3
 MRK
A
Marketingregels regel 3.
0476
Informatie_regel
O/VAN
92

A
Vrij tekstveld marketingregel 3. Wordt afgedrukt op template tag @92.
0475
Informatie_type
O/VAN
3
 MRK
A
Marketingregels regel 4.
0476
Informatie_regel
O/VAN
92

A
Vrij tekstveld marketingregel 4. Wordt afgedrukt op template tag @93.
0475
Informatie_type
O/VAN
3
MRK
A
Marketingregels regel 5.
0476
Informatie_regel
O/VAN
92

A
Vrij tekstveld marketingregel 5. Wordt afgedrukt op template tag @94.

Extra informatie regels - ten behoeve van persoonlijke wenskaart - optioneel (Additioneel contract).

Bij wenskaart dient ook de bijbehorende klantwerking te worden opgenomen.

0475
Informatie_type
OAN
3
 WKT
A
Wenskaart tekst regel 1.

Er zijn maximaal 5 regels beschikbaar voor de wenskaart.

0476
Informatie_regel
O/VAN

A
Vrij tekstveld wenskaart 1. Wordt afgedrukt op wenskaart.
0475
Informatie_type
OAN
3
 WKT
A
Wenskaart tekst regel 2.
0476
Informatie_regel
O/VAN

A
Vrij tekstveld wenskaart 2. Wordt afgedrukt op wenskaart. 
0475
Informatie_type
OAN
3
 WKT
A
Wenskaart tekst regel 3.
0476
Informatie_regel
O/VAN

A
Vrij tekstveld wenskaart 3. Wordt afgedrukt op wenskaart.
0475
Informatie_type
OAN
3
 WKT
A
Wenskaart tekst regel 4.
0476
Informatie_regel
O/VAN

A
Vrij tekstveld wenskaart 4. Wordt afgedrukt op wenskaart.
0475
Informatie_type
OAN
3
WKT
A
Wenskaart tekst regel 5.
0476
Informatie_regel
O/VAN

A
Vrij tekstveld wenskaart 5. Wordt afgedrukt op wenskaart.

Klantbewerking opdracht (optioneel)

Het recordtype waarmee wordt aangegeven of er een extra bewerking  uitgevoerd dient worden op de bestelling, dit kan het bijvoegen van een relatiegeschenk of boekenweekgeschenk zijn of het laten inpakken in cadeaupapier. Meerdere klantbewerkingen per opdracht zijn mogelijk.
Voor deze activiteiten geldt dat dit recordtype pas mag worden opgenomen als er door CB een klantbewerkingsnummer is afgegeven.

CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Wie?Toelichting
0001
Record_type
ON
1
6
A
Recordtype
0477
Klantbewerking_volgnr
O/VAN
4
Het door CB toegekende klantbewerkingsnummer
A
Het door CB afgegeven klantbewerkingsnummer waarmee mogelijk gemaakt wordt dat er bij de internetbestelling een artikel wordt bijgevoegd of de bestelling wordt ingepakt in cadeaupapier.
0478
Aant_keer_klantbewerking

O/V

AN
2
1
A
Aantal keer dat de gevraagde bewerking uitgevoerd dient te worden, standaard is dit éénmaal mogelijk.
Footerinformatie (verplicht)
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Wie?Toelichting
0001
Record_type
VN
1
9
A
Recordtype
0015
Aant_detail_2
VN
6

A
Totaal aantal regels van recordtype 2 in dit bericht
0016
Aant_detail_3
VN
6

A
Totaal aantal regels van recordtype 3 in dit bericht
0017
Aant_detail_4
VN
6

A
Totaal aantal regels van recordtype 4 in dit bericht
0018
Aant_detail_5
VN
6

A
Totaal aantal regels van recordtype 5 in dit bericht
0019
Aant_detail_6
VN
6

A
Totaal aantal regels van recordtype 6 in dit bericht
0006
Bericht_referentie
VAN
14

A
Unieke identificatie van bericht. Waarde in header en footer moet identiek zijn.
Dient als controle op het compleet zijn van het bericht en ter voorkoming van dubbele verwerking van de gegevens uit het ingediende bericht. Wanneer een bericht met eenzelfde Bericht_referentie binnen een periode van 3 weken onverhoopt meerdere keren wordt ingediend zal het bericht worden afgekeurd.

Meerdere orders voor consumenten in één OPDNAW

Orders voor verschillende consumenten kunnen met één OPDNAW bericht worden ingediend. Nadat de ordergegevens zijn opgenomen voor consument A in recordtype 2, 3, 4, 5 (optioneel) en 6 (optioneel), worden de set met deze recordtypen opgenomen voor consument B, vervolgens voor consument C.
Het OPDNAW bericht wordt afgesloten met de Footer informatie, recordtype 9. De Header informatie, recordtype 0 en de bij de communicatie betrokken partijen, recordtype 1, worden éénmaal opgenomen in het bericht.

Voorbeelden van een OPDNAW bericht

Klik hier voor voorbeeld OPDNAW eigenaren, opdrachttype LNEIG
#00010#0002OPDNAW#00030010A#000420161229#00051701#00062016999#00071#00080
#00011#0009AFZ#00106067847#0011CB
#00011#0009ONTV#00108894126#0011CB
#00012#0400LNEIG#040120161229#0403O00034522#0404O00034522#0417N#0419N#0420N#0426N#0115PA137612D9#0483D
#00013#0009AFN#00106969897#001201#0011CB#0141Voor Uitgeverijen#0142Erasmusstraat 10#01439999 ZZ Culemborg#0144Tel. 0345-475812#0145fabcs@cb.nl
#00013#0009ONTV#0010122936#0011OWN#0013Omroep Max#0121Postbus#0122518#01241200 AM#0125HILVERSUM#0127NL
#00014#02009789099938999#04301#0431DIO#0432100.00#0433RECE#0434J#0435J#0440RECE71539
#00015#0475KPR#0476PROMOTIE-EXEMPLAAR
#00015#0475MRK#0476Hierbij ontvangt u een gratis exemplaar ten behoeve van de promotie van deze titel(s)
#00015#0475BOM#0476100% korting
#00012#0400LNEIG#040120161229#0403O00034523#0404O00034523#0417N#0419N#0420N#0426N#0115PA196492D9#0483G
#00013#0009AFN#00106969897#001201#0011CB#0141Voor Uitgeverijen#0142Erasmusstraat 10#01439999 ZZ Culemborg#0144Tel. 0345-475812#0145fabcs@.nl
#00013#0009ONTV#0010100390#0011OWN#0013Chicklit.nl#0121Hannie Dankbaarpassage#012214#01241053 RT#0125AMSTERDAM#0127NL
#00014#02009789099938999#04301#0431DIO#0432100.00#0433RECE#0434J#0435J#0440RECE71540
#00015#0475KPR#0476PROMOTIE-EXEMPLAAR
#00015#0475MRK#0476Hierbij ontvangt u een gratis exemplaar ten behoeve van de promotie van deze titel(s)
#00015#0475BOM#0476100% korting
#00019#00152#00164#00172#00186#00062016999
Klik hier voor voorbeeld OPDNAW boekverkopers, opdrachttype LNAFN
#00010#0002OPDNAW#00030301#000420161227#00051950#00069999271952#00071#00080#00261
#00011#0009AFZ#00108653279#0011CB
#00011#0009ONTV#00108891426#0011CB
#00012#0400LNAFN#040120161227#040429640338#0411D#0417N#0419N#0420N#0426J
#00013#0009AFN#00108653279#0011CB#0141Voor boekverkopers#0142Erasmusweg 10#01439999 ZZ Culemborg
#00013#0009ONTV#00108653279#0011OWN#0013mevrouw S Achternaam#0121straatnaam#012299#0123A#01241111#0125Ergenshuizen#0127NL
#00014#02009789099949999#04301#0434N#044129640338
#00015#0475KPR#0476Besteloverzicht van order: 29640338
#00015#0475BOM#0476Reeds betaald
#00012#0400LNAFN#040120161227#040429673080#0411D#0417N#0419N#0420N#0426J
#00013#0009AFN#00108653279#0011CB#0141Voor boekverkopers.#0142Erasmusweg 10#01439999 ZZ Culemborg
#00013#0009ONTV#00108653279#0011OWN#0013mevrouw Q Achternaam#0121Staatnaam#012299#0123#01242360#0125Nergenshuizen#0127BE
#00014#02009789099970998#04301#0434N#044129673080
#00015#0475KPR#0476Besteloverzicht van order: 29673080
#00015#0475BOM#0476Reeds betaald
#00019#00152#00164#00172#00184#00190#00069999271952
Klik hier voor voorbeeld OPDNAW Secundaire eigenaren, opdrachttype LMEONE
 #00010#0002OPDNAW#00030301#000420170102#00051331#00062017ZZZZ#00071#00080#00260
#00011#0009AFZ#00109913999#0011CB
#00011#0009ONTV#00108894126#0011CB
#00012#0400LMEONE#040120170102#0403WEBSHOP#04049994670129#0411D#0417N#0419N#0420J#0426J#0483A
#00013#0009AFN#00109913999#0011CB#001201#01430900-9999 (50 ct per gesprek)#0144Email : customer service@cb.nl
#00013#0009ONTV#00101234567#0011OWN#0013Consument 1#0121Straatnaam#012299#01249999ZZ#0125Ergenshuizen#0127NL
#00014#02009789048820535#04301#04102#0431DIO#0433CLUB#0434J#0435N#04401#04419994670129#091512
#00015#0475KPR#04760124670129
#00015#0475MRK#0476133039180
#00016#04771561#04781
#00016#04771559#04781
#00012#0400LMEONE#040120170102#0403WEBSHOP#04049999669878#0411D#0417N#0419N#0420J#0426J#0483B
#00013#0009AFN#00109913999#0011CB#001201#01430900-9999 (50 ct per gesprek)#0144Email : customer servoce@cb.nl
#00013#0009ONTV#00101234567#0011OWN#0013Consument 2#0121Straatnaam#012299#01249999 ZZ#0125Nergenshuizen#0127NL
#00014#02009789023970835#04301#04102#0431DUD#0434J#0435N#04401#04419994669878#09158.9
#00015#0475KPR#04760124669878
#00015#0475MRK#0476050200161
#00016#04771559#04781
#00019#00152#00164#00172#00184#001930#00062017ZZZZ

Overzicht met template tags

Tag

Omschrijving

Herkomst gegevens

@01

Fysiek doosnummer

 

@02

Nummer levereenheid

 

@03

Datum van afdrukken pakbon/factuur of de uitleverdatum bij een embargo titel

 

@04

Paginanummer

 

@05

Aantal pagina´s

 

@06

Naam van de afnemer (kort, maximaal 39 karakters)

OPDNAW 0151

@07

Straat en huisnummer van de afnemer

OPDNAW 0152

@08

Postcode en woonplaats van de afnemer (wanneer postcode en woonplaats minder dan 23 karakters bevatten, wordt @08 gevuld en is @09 leeg. Anders is @08 de postcode en @09 de woonplaats)

OPDNAW 0153 en 0154

@09

Woonplaats van de afnemer  (wanneer postcode en woonplaats minder dan 23 karakters bevatten, wordt @08 gevuld en is @09 leeg. Anders is @08 de postcode en @09 de woonplaats)

OPDNAW 0154

@10

Eerste regel van NAW gegevens van afleveradres (maximaal 50 karakters, opmaak van het adres is volgens de vastgelegde gegevens in het CB systeem)

OPDNAW 0013, 0014, 0121 t/m 0127 en 0137

@11

Tweede regel van NAW gegevens van afleveradres (maximaal 50 karakters, opmaak van het adres is volgens de vastgelegde gegevens in het CB systeem)

 

@12

Derde regel van NAW gegevens van afleveradres (maximaal 50 karakters, opmaak van het adres is volgens de vastgelegde gegevens in het CB systeem)

 

@13

Vierde regel van NAW gegevens van afleveradres (maximaal 50 karakters, opmaak van het adres is volgens de vastgelegde gegevens in het CB systeem)

 

@14

Vijfde regel van NAW gegevens van afleveradres (maximaal 50 karakters, opmaak van het adres is volgens de vastgelegde gegevens in het CB systeem)

 

@15

Zesde regel van NAW gegevens van afleveradres (maximaal 50 karakters, opmaak van het adres is volgens de vastgelegde gegevens in het CB systeem)

 

@16

Zevende regel van NAW gegevens van afleveradres (maximaal 50 karakters, opmaak van het adres is volgens de vastgelegde gegevens in het CB systeem)

 

@20

Eerste regel van bedrijfsgegevens webshop, bijv. Naam van de afnemer

OPDNAW 0141 t/m 0149

@21

Tweede regel van bedrijfsgegevens webshop, bijv. Ter attentie van gegevens van de afnemer

 

@22

Derde regel van bedrijfsgegevens webshop, bijv. Straatnaam en huisnummer van de afnemer

 

@23

Vierde regel van bedrijfsgegevens webshop, bijv. Postcode en woonplaats van de afnemer

 

@24

Vijfde regel van bedrijfsgegevens webshop, bijv. Telefoonnummer van de afnemer

 

@25

Zesde regel van bedrijfsgegevens webshop, bijv. Faxnummer van de afnemer

 

@26

Zevende regel van bedrijfsgegevens webshop, bijv. KvK nummer van de afnemer

 

@27

Achtste regel van bedrijfsgegevens webshop, bijv. BTW nummer van de afnemer

 

@28

Negende regel van bedrijfsgegevens webshop, bijv. Bankrekeningnummer van de afnemer

 

@29

Koptekst boven de pakbon regels

OPDNAW 0475 KPR, waarde uit 0476

@30

Artikelomschrijving

 

@31

Aantal exemplaren

 

@32

EAN/ISBN van de pakbonregel

 

@33

Deel van de stuksprijs van het artikel waarvoor een BTW-percentage geldt. Indien voor één artikel meerdere BTW-percentages gelden, komen er meerdere ‘prijsregels’ bij het betreffende artikel. Op ieder regel wordt het deel van de stuksprijs opgenomen waarvoor het percentage geldt met daarachter de stuksprijs.

 

@34

BTW percentage voor (een deel) van de stuksprijs

 

@35

Aantal exemplaren maal de stuksprijs

 

@36

Bruto prijs artikel

 

@40

“FACTUUR” indien prijsinformatie, anders “PAKBON”

Bevatten vaste waarde, afhankelijk of er prijsinformatie moet worden getoond. Waarde OPDNAW 0420 = ‘J’

@41

“Prijs” wanneer de kolom Bruto prijs tonen = J is @41 “Netto” en @39 is “Prijs”, anders leeg

 

@42

“BTW%” indien prijsinformatie, anders leeg

 

@43

“Bedrag” indien prijsinformatie, anders leeg

 

@44

“BTW hoog” indien prijsinformatie, anders leeg

 

@45

“BTW laag” indien prijsinformatie, anders leeg

 

@46

“Totaal incl.BTW” indien prijsinformatie, anders leeg

 

@50

Totaal aantal exemplaren

 

@51

Totaal bruto bedrag, inclusief BTW

 

@52

Totaal BTW-bedrag voor het hoge BTW-tarief

 

@53

Totaal BTW-bedrag voor het lage BTW-tarief

 

@54

Betalingsomschrijving

OPDNAW 0475 BOM, waarde uit 0476

@61

Eerste 8 posities van het betalingskenmerk

OPDNAW 0421

@62

Laatste 8 posities van het betalingskenmerk

OPDNAW 0421

@63

Hele euro’s van totaal bedrag

 

@64

Aantal eurocenten van totaal bedrag

 

@71

Bankrekening

 

@72

Naam van de eindafnemer

 

@73

Straat en huisnummer van de eindafnemer

 

@74

Postcode en woonplaats van de eindafnemer

 

@75

Rekeningnummer van de afnemer, zonder interpunctie

 

@76

Naam van de afnemer

 

@77

Straat en huisnummer van de afnemer

 

@78

Postcode en woonplaats van de afnemer

 

@79

Rekeningnummer van de afnemer, met interpunctie. Anders zonder interpunctie, wel of niet bankrekening (B)

OPDNAW 0136

@83

Coderegel onderaan de acceptgiro ten behoeve van automatische verwerking door Interpay

 

@84

Eerste regel van de omschrijving bovenaan de acceptgiro

 

@85

Tweede regel van de omschrijving bovenaan de acceptgiro

 

@86

Betalingskenmerk opgedeeld in 4 maal 4 tekens

 

@87

Contractnummer op de acceptgiro (S498)

 

@88

Derde regel van de omschrijving bovenaan de acceptgiro

 

@90

Marketingregel 1

OPDNAW 0475 MRK, waarde uit 0476

@91

Marketingregel 2

OPDNAW 0475 MRK, waarde uit 0476

@92

Marketingregel 3

OPDNAW 0475 MRK, waarde uit 0476

@93

Marketingregel 4

OPDNAW 0475 MRK, waarde uit 0476

@94

Marketingregel 5

OPDNAW 0475 MRK, waarde uit 0476

@95

Barcode van de levereenheid

 

@96

Betalingsvoorwaarde regel 1

OPDNAW 0475 BVW waarde uit 0476

@97

Betalingsvoorwaarde regel 2

OPDNAW 0475 BVW waarde uit 0476

@98

Betalingsvoorwaarde regel 3

OPDNAW 0475 BVW waarde uit 0476


 • No labels