Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Op ieder bij CB aangeboden Digicom bericht vindt een syntactische controle plaats. Het resultaat van deze syntactische controle wordt teruggekoppeld in de vorm van een ontvangstbevestigingsbericht. In dit document wordt de berichtdefinitie beschreven. 

Het kan voorkomen dat een bij CB aangeboden Digicom dermate corrupt is dat er geen ontvangstbevestigingsbericht kan worden aangemaakt, ik dat geval zal er een xml error bestand worden aangeboden.

Digicom formaat

Het bericht is opgesteld in Digicom formaat.

Digicom

De berichten van digitale communicatie, Digicom, hebben als voornaamste kenmerk de gelaagde opbouw en de gebruikte veld identificatie (attributen). Gegevens worden gegroepeerd rondom de diverse transactiegegevens. Op deze wijze wordt de informatie in een logische combinatie gepresenteerd en worden zo min mogelijk gegevens herhaald. Verder is er sprake van een opbouw die controle op compleetheid en uniekheid van het bericht mogelijk maakt door middel van een header, footer en unieke berichtidentificatie.

Tekenset

De tekenset is ISO 8859-1.

Veld identificatie - CB-id

In de berichten worden de attributen gespecificeerd door middel van attribuut nummers (4-cijferig). Ter herkenning wordt ieder attribuutnummer (CB-id) vooraf gegaan door een #. Dit teken kan of zal op geen enkele andere wijze in het bericht worden gebruikt. 

Veld met decimale scheiding

In velden met een decimale scheiding (bij valuta en korting) wordt als scheiding een punt gebruikt.

Verplicht of Optioneel

In de berichtdefinitie is aangegeven of een veld Verplicht of Optioneel is, dit wordt aangeduid door opname van een V of O in kolom V/O.

Format

In de berichtdefinitie is aangegeven wat het format van een veld is, dit wordt als volgt aangeduid:

Mogelijke waardeToelichting
NNumeriek
ANAlfanumeriek

Algemene informatie FTP account

 Klik hier om de algemene informatie rondom het ftp account te openen

 

Bestanden worden uitgewisseld middels het FTP(S) protocol. Versleuteling van de berichten op basis van het protocol ftp(e)s (FTP over SSL) is verplicht. CB ondersteunt op dit moment enkel TLSv1, data channels zijn gelimiteerd tot poortrange 41000:42000. Om gebruik te maken van versleuteld ftp, dient uw ftp cliënt software dit wel te ondersteunen.

Webservices en websites zijn secure zodra daar vertrouwelijke gegevens over gaan.

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van digitale communicatie wordt er een FTP account op de ftp1.boekhuis.nl aangemaakt. Via dit account kunnen de orderbestanden geplaatst worden en zullen de gewenste bestanden door CB worden klaargezet. De inloggegevens voor het ftp account worden u door CB toegestuurd na activeren van het het FTP account.

Een FTP account heeft de volgende kenmerken:

 • /Relatie id/in/       (map waar de orderbestanden, pdf en jpg bestanden geplaatst worden);
 • /Relatie id/out/     (map waar CB de bestanden voor u plaatst);
 • De home directory is /relatie id/;

Directories en subdirectories

Er mogen geen directories en subdirectories aangemaakt worden!

De naamgeving van een bestand bestaat uit twee delen, het gedeelte voor en na de punt;

 • de bestandsnaam, welke voor de “punt” geplaatst is (bestandsnaam.ext);
 • de extensie, welke na de “punt” geplaatst is.

Bestandsnaam

De bestandsnaam mag opgebouwd worden m.b.v. cijfers 0 t/m 9, de letters a t/m z (hoofdletters en/of kleine letters) en de speciale karakters “punt “ (.), dash (-) en underscore (_). Alle andere karakters zoals spatie, trema, &, <, >, {, } etc. zijn niet toegestaan. Voor de extensie is het gebruik van hoofdletters niet toegestaan. 

Parallelle inlogsessies voor hetzelfde bestand zijn niet toegestaan.

Bestanden die door u worden geplaatst in de map /in/ worden direct na binnenkomst door CB verplaatst en verder verwerkt. Bestanden mogen alleen geplaatst worden en daarna niet meer bewerkt, naam veranderen etc.. Van geplaatste orderberichten wordt automatisch een ontvangstbevestiging teruggeplaatst. De frequentie om in te loggen op de server mag niet vaker zijn dan 1 keer per 10 minuten. 

Bestanden die door u worden opgehaald (gedownload) van de FTP server uit de /out map, worden automatisch verwijderd door de FTP server. Bestanden die niet worden opgehaald, worden i.v.m. ruimtebesparing na enige tijd door het CB verwijderd.

Transfer modus

Voor de verbinding dient van commando PASV (passive mode) gebruik gemaakt te worden.

De transfer modus Binair/ASCII waarin bestanden worden geplaatst/ opgehaald is de volgende:

Binair: alle bestanden met de extensies ‘.epub’, ‘.jpg’, ‘.pdf’ en ‘.zip’

ASCII: alle overige extensies

Englisch version -  Data exchange via FTP

 Click here for the English version - Data exchange via FTP

Data files will be exchanged through the FTP(S) protocol. Encryption of the messages based on the protocol ftp(e)s (FTP over SSL) is mandatory. At this moment CB only supports TLSv1, data channels are limited to a port range 41000:42000. To use secure ftp, your ftp client software has to support it. Webservices and websites are secure as soon as confidential data is transferred.

For the digital communication, a FTP account is created on ftp1.boekhuis.

Via this account, files can be put on the ftp server by the customer and the desired files will be put by CB. Login credentials will be sent by CB to you after activating the FTP account.

A FTP account has the following characteristics:

 • /Relation Id/in/ (folder where orderfiles, pdf and jpg files can be put);
 • /Relation Id/out/ (folder where CB puts the files for you);
 • The home directory is /relation id/.

Directories en subdirectories

It is not allowed to create directories or subdirectories.

The naming of a file consists of two parts, the part before the dot and the part after the dot:

 • the file name which is placed before the dot (filename.ext);
 • the extension which is placed after the dot.

The file name may contain number 0-9, characters a-z (uppercase and/or lowercase) and the special characters “dot” (.), “dash” (-) and “underscore” (_). All other characters like spaces, trema, &, <, >, {, }, etc. are not allowed. 

For the extensions the use of uppercase is not allowed.

Files that are put in the /in/ folder are instantly moved and processed after receipt by CB. Files can only be put in the directory, it is not allowed to edit them or change the name etc. Automatically a receipt confirmation is placed. The frequency of login should not be more than once every 10 minutes.

Files that are downloaded by you from the /out/ folder on the FTP server are automatically deleted by the FTP server. Files that are not downloaded will be deleted by CB after some time for reasons of saving space.

Transfer mode

For the connection the command PASV (passive mode) should be used.

The transfer mode Binary/ASCII to be used for different kind of files put/downloaded is the following:

 • Binary: all files with extension ‘.epub’, ‘.jpg’, ‘.pdf’ or ‘.zip’
 • ASCII: all other extensions.Berichttype, bestandsnaam en extensie

BerichttypeONTBEV
Bestandsnaam

prefix relatie nummer

u

4-cijferige codering

datum notatie yyyymmdd

Extensie.ont (kleine letters)

Berichtdefinitie

Opzet van het ONTBEV bericht
Header informatie
  Partij specificatie afzender
  Partij specificatie ontvanger
   Transactiegegevens
    Foutmeldingsregels
Footer informatie
Headerinformatie (verplicht)
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Toelichting
0001Record_type

V

N10Recordtype
0002Bericht_typeVAN6ONTBEVBerichttype
0003Versie_nrVAN59908AVersie van het bericht
0004Verzend_datVN8yyyymmddDatum van verzenden
0005Verzend_tijdVN4uu24mm

Tijdstip van verzenden

0006Bericht_referentieVN14 
Unieke identificatie van bericht. Waarde in header en footer dient identiek te zijn.
Dient als controle op het compleet zijn van het bericht.
0007Acknowledgement_indVN10Verzendbevestiging t.b.v. controle CB
0008Test_indVN10Geeft aan of het om een testbericht gaat, altijd waarde 0. Testen wordt niet op de productieomgeving gedaan.
Partijspecificatie - Bij communicatie betrokken partijen (verplicht)
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Toelichting
0001Record_typeVN11Recordtype
0009Partij_typeVAN4AFZDe afzender van het bericht
0010Partij_idVN138894126Het relatie id wat bij CB is vastgelegd
0011Partij_id_typeVAN3CBHet type van de betrokken partij
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Toelichting
0001Record_typeVN11Recordtype
0009Partij_typeVAN4ONTVDe ontvanger van het bericht
0010Partij_idVN13 Het relatie id wat bij CB is vastgelegd
0011Partij_id_typeVAN3CBHet type van de betrokken partij
Transactiegegevens (verplicht)
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Toelichting
0001Record_typeVN12Recordtype
0002Bericht_typeVAN6 Berichttype waarop de terugkoppeling betrekking heeft.
0003Versie_nrVN5 Versie van het bericht
0006Bericht_referentieVAN14 Unieke identificatie van bericht van het bij CB aangeboden bericht.
0021Bericht_nrVN10 Uniek nummer waaronder het bericht bij CB is geregistreerd.
0022Ontvangst_datVN8yyyymmddDatum van ontvangst
0023Ontvangst_tijdVN4uu24mmTijdstip van ontvangst
Foutmeldingen (optioneel, alleen opgenomen als er fouten te melden zijn)
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Toelichting
0001BerichtregelON13Recordtype
0024BerichtregelO/VN5 De regel, het recordtype waar de foutmelding betrekking op heeft.
0025TextO/VAN32767 De foutmeldingstekst.
Footerinformatie (verplicht)
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Toelichting
0001Record_typeVN19Recordtype
0015Aant_detail_2VN6 Totaal aantal regels van recordtype 2 in dit bericht
0016Aant_detail_3VN6 Totaal aantal regels van recordtype 3 in dit bericht
0006Bericht_referentieVAN14 
Unieke identificatie van bericht. Waarde in header en footer dient identiek te zijn.
Dient als controle op het compleet zijn van het bericht.

Voorbeelden van een ONTBEV bericht met foutmeldingen

Klik hier voor voorbeelden ONTBEV berichten met foutmeldingen
#00010#0002ONTBEV#00039908A#000420170102#00052120#000624327309#00070#00080
#00011#0009AFZ#00108894126#0011CB
#00011#0009ONTV#00107979797#0011CB
#00012#0002OPDNAW#00030010A#0006212017211509#002124327305#002220170102#00232120
#00013#00244#0025Betrokkenen_bij_opdracht ontbreken
#00013#00244#0025Opdrachtregels ontbreken
#00013#00244#0025AFN-betrokkenen_bij_opdracht ontbreekt
#00019#00151#00163#000624327309
 
#00010#0002ONTBEV#00039908A#000420170103#00050926#000624332309#00070#00080
#00011#0009AFZ#00108894126#0011CB
#00011#0009ONTV#00107979797#0011CB
#00012#0002RRAU#00031106#000620170103092410#002124332306#002220170103#00230926
#00013#002459#0025Indiener heeft geen rechten voor het artikel op regel 59
#00013#002480#0025Het bericht bevat fouten en wordt afgekeurd
#00019#00151#00162#000624332309

#00010#0002ONTBEV#00039908A#000420160823#00051005#000622726646#00070#00080
#00011#0009AFZ#00108894126#0011CB
#00011#0009ONTV#00107979797#0011CB
#00012#0002ANNOPD#00031#0006VW8NA4r#002122726640#002220160823#00231005
#00013#00244#0025ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error: character to number conversion error regel 4 veld 12
#00019#00151#00161#000622726646

Voorbeeld van een ONTBEV bericht zonder foutmelding

Klik hier voor een ONTBEV bericht zonder foutmelding
#00010#0002ONTBEV#00039908A#000420161221#00051757#000624206066#00070#00080
#00011#0009AFZ#00108894126#0011CB
#00011#0009ONTV#00107979797#0011CB
#00012#0002OPDNAW#00030010A#000600000918#002124206061#002220161221#00231757
#00019#00151#00160#000624206066

 

 

 • No labels