In dit document wordt het Niet of niet tijdig uitgevoerde opdrachten bericht beschreven. Dit bericht bevat bij iedere plaatsing alle nieuwe niet (tijdig) uitgevoerde opdrachten ten opzichte van de voorgaande plaatsing van het bericht. Dit zijn opdrachten die door CB zijn behandeld en waarvan de opdracht (nog) niet is uitgevoerd. Een (nog) niet uitgevoerde opdracht wordt slechts eenmaal via dit bericht teruggemeld. Per berichtregel wordt aangegeven of CB de order op een later moment nog gaat uitvoeren of dat de order een eindstatus kent en niet meer zal worden geleverd. Dit houdt in dat een orderregel niet in iedere NUITOP wordt opgenomen, mocht blijken dat levering van het artikel op een later moment alsnog niet meer mogelijk is en de order daarmee een eindstatus krijgt zal deze nog een keer worden opgenomen.

Het bericht wordt beschikbaar gesteld in Digicom formaat.

Digicom

De berichten van digitale communicatie, Digicom, hebben als voornaamste kenmerk de gelaagde opbouw en de gebruikte veld identificatie (attributen). Gegevens worden gegroepeerd rondom de diverse transactiegegevens. Op deze wijze wordt de informatie in een logische combinatie gepresenteerd en worden zo min mogelijk gegevens herhaald. Verder is er sprake van een opbouw die controle op compleetheid en uniekheid van het bericht mogelijk maakt door middel van een header, footer en unieke berichtidentificatie.

Tekenset

De tekenset is ISO 8859-1.

Veld identificatie - CB-id

In de berichten worden de attributen gespecificeerd door middel van attribuut nummers (4-cijferig). Ter herkenning wordt ieder attribuutnummer (CB-id) vooraf gegaan door een #. Dit teken kan of zal op geen enkele andere wijze in het bericht worden gebruikt. 

Veld met decimale scheiding

In velden met een decimale scheiding (bij valuta en korting) wordt als scheiding een punt gebruikt.

Verplicht of Optioneel

In de berichtdefinitie is aangegeven of een veld Verplicht of Optioneel is, dit wordt aangeduid door opname van een V of O in kolom V/O.

Format

In de berichtdefinitie is aangegeven wat het format van een veld is, dit wordt als volgt aangeduid:

Mogelijke waardeToelichting
NNumeriek
ANAlfanumeriek

Levering van het bericht

Het bericht wordt dagelijks in de out map van het FTP account geplaatst. Het bestand heeft betrekking op de activiteiten die de voorgaande werkdag zijn uitgevoerd.

 

Englisch version -  Data exchange via FTP

Data files will be exchanged through the FTP(S) protocol. Encryption of the messages based on the protocol ftp(e)s (FTP over SSL) is mandatory. To use secure ftp, your ftp client software has to support it. 

Webservices and websites are secure as soon as confidential data is transferred.

Supported SSL/TLS protocols

TLS Protocols

TLS1.0 

As of March 4, 2022, CB will no longer support TLS 1.0 and 1.1

TLS1.1
TLS1.2
Data channels zijn gelimiteerd tot poortrange 41000:42000

For the digital communication, a FTP account is created on ftp1.boekhuis.

Via this account, files can be put on the ftp server by the customer and the desired files will be put by CB. Login credentials will be sent by CB to you after activating the FTP account.

A FTP account has the following characteristics:

 • /Relation Id/in/ (folder where orderfiles, pdf and jpg files can be put);
 • /Relation Id/out/ (folder where CB puts the files for you);
 • The home directory is /Relation id/.

Directories en subdirectories

It is not allowed to create directories or subdirectories.

The naming of a file consists of two parts, the part before the dot and the part after the dot:

 • the file name which is placed before the dot (filename.ext);
 • the extension which is placed after the dot.

The file name may contain number 0-9, characters a-z (uppercase and/or lowercase) and the special characters “dot” (.), “dash” (-) and “underscore” (_). All other characters like spaces, trema, &, <, >, {, }, etc. are not allowed. 

For the extensions the use of uppercase is not allowed.

Files that are put in the /in/ folder are instantly moved and processed after receipt by CB. Files can only be put in the directory, it is not allowed to edit them or change the name etc. Automatically a receipt confirmation is placed. The frequency of login should not be more than once every 10 minutes.

Files that are downloaded by you from the /out/ folder on the FTP server are automatically deleted by the FTP server. Files that are not downloaded will be deleted by CB after some time for reasons of saving space.

Transfer mode

For the connection the command PASV (passive mode) should be used.

The transfer mode Binary/ASCII to be used for different kind of files put/downloaded is the following:

 • Binary: all files with extension ‘.epub’, ‘.jpg’, ‘.pdf’ or ‘.zip’
 • ASCII: all other extensions.

Regular maintenance window every Friday between 08:00 and 09:00 UTC/GMT +1

To keep the CB infrastructure as safe as possible, security patches are increasingly required. Some of the patches require a server restart, which means that the ftp server will be unavailable for a few minutes for placing and retrieving files. To keep the inconvenience to a minimum, this maintenance will take place at a fixed time.

Bestanden worden uitgewisseld middels het FTP(S) protocol. Versleuteling van de berichten op basis van het protocol ftp(e)s (FTP over SSL) is verplicht. Om gebruik te maken van versleuteld ftp, dient uw ftp cliënt software dit wel te ondersteunen.

Webservices en websites zijn secure zodra daar vertrouwelijke gegevens over gaan.

Ondersteuning door CB

TLS Protocols

TLS1.0 

Met ingang van 4 maart 2022 stopt CB met de ondersteuning TLS 1.0 en 1.1

TLS1.1
TLS1.2
Data channels zijn gelimiteerd tot poortrange 41000:42000

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van digitale communicatie wordt er een FTP account op de ftp1.boekhuis.nl aangemaakt. Via dit account kunnen de orderbestanden geplaatst worden en zullen de gewenste bestanden door CB worden klaargezet. De inloggegevens voor het ftp account worden u door CB toegestuurd na activeren van het het FTP account.

Een FTP account heeft de volgende kenmerken:

 • /Relatie id/in/       (map waar de orderbestanden, pdf en jpg bestanden geplaatst worden);
 • /Relatie id/out/     (map waar CB de bestanden voor u plaatst);
 • De home directory is /Relatie id/;

Directories en subdirectories

Er mogen geen directories en subdirectories aangemaakt worden!

De naamgeving van een bestand bestaat uit twee delen, het gedeelte voor en na de punt;

 • de bestandsnaam, welke voor de “punt” geplaatst is (bestandsnaam.ext);
 • de extensie, welke na de “punt” geplaatst is.

Bestandsnaam

De bestandsnaam mag opgebouwd worden m.b.v. cijfers 0 t/m 9, de letters a t/m z (hoofdletters en/of kleine letters) en de speciale karakters “punt “ (.), dash (-) en underscore (_). Alle andere karakters zoals spatie, trema, &, <, >, {, } etc. zijn niet toegestaan. Voor de extensie is het gebruik van hoofdletters niet toegestaan. 

Parallelle inlogsessies voor hetzelfde bestand zijn niet toegestaan.

Bestanden die door u worden geplaatst in de map /in/ worden direct na binnenkomst door CB verplaatst en verder verwerkt. Bestanden mogen alleen geplaatst worden en daarna niet meer bewerkt, naam veranderen etc.. Van geplaatste orderberichten wordt automatisch een ontvangstbevestiging teruggeplaatst. De frequentie om in te loggen op de server mag niet vaker zijn dan 1 keer per 10 minuten. 

Bestanden die door u worden opgehaald (gedownload) van de FTP server uit de /out map, worden automatisch verwijderd door de FTP server. Bestanden die niet worden opgehaald, worden i.v.m. ruimtebesparing na enige tijd door het CB verwijderd.

Transfer modus

Voor de verbinding dient van commando PASV (passive mode) gebruik gemaakt te worden.

De transfer modus Binair/ASCII waarin bestanden worden geplaatst/ opgehaald is de volgende:

Binair: alle bestanden met de extensies ‘.epub’, ‘.jpg’, ‘.pdf’ en ‘.zip’

ASCII: alle overige extensies

Regulier onderhoudswindow iedere vrijdag tussen 08:00 en 09:00 uur UTC/GMT +1

Om de CB infrastructuur zo veilig mogelijk te houden zijn steeds vaker security patches noodzakelijk. Dit geldt in het bijzonder voor de ftp-server. Voor sommige van de patches is herstarten van de server noodzakelijk wat inhoudt dat de ftp server dan enkele minuten niet bereikbaar is voor plaatsen en ophalen van bestanden.  

Om het ongemak tot een minimum te beperken zal dit onderhoud plaatsvinden op een vast moment.

Berichttype, bestandsnaam en extensie

BerichttypeNUITOP
Bestandsnaam

prefix relatie nummer

u

4-cijferige codering

datum notatie yyyymmdd

Extensie.nui (kleine letters)

Berichtdefinitie

Opzet van het NUITOP bericht
Header informatie
  Partij specificatie afzender
  Partij specificatie ontvanger
	  Bij transactie betrokken partijen afnemer
    Bij transactie betrokken partijen ontvanger
		 Niet uitgevoerde opdrachtregels		
Footer informatie
Headerinformatie
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Toelichting
0001
Record_type

V

N
1
0
Recordtype
0002
Bericht_type
VAN
6
NUITOP
Berichttype
0003
Versie_nr
VAN
5
0309
Versie van het bericht
0004
Verzend_dat
VN
8
yyyymmdd
Datum van verzenden
0005
Verzend_tijd
VN
4
uu24mm

Tijdstip van verzenden

0006
Bericht_referentie
VAN
14

Unieke identificatie van bericht. Waarde in header en footer dient identiek te zijn.
Dient als controle op het compleet zijn van het bericht.
0007
Acknowledgement_ind
VN
1
0
Verzendbevestiging t.b.v. controle CB
0008
Test_ind
VN
1
0
Geeft aan of het om een testbericht gaat, altijd waarde 0. Testen wordt niet op de productieomgeving gedaan.
Partijspecificatie - Bij communicatie betrokken partijen
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Toelichting
0001
Record_type
VN
1
1
Recordtype
0009
Partij_type
VAN
4
AFZ
De afzender van het bericht
0010
Partij_id
VN
13
8894126
Het relatie id wat bij CB is vastgelegd
0011
Partij_id_type
VAN
3
CB
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Toelichting
0001
Record_type
VN
1
1
Recordtype
0009
Partij_type
VAN
4
ONTV
De ontvanger van het bericht
0010
Partij_id
VN
13

Het relatie id wat bij CB is vastgelegd
0011
Partij_id_type
VAN
3
CB
Het type van de betrokken partij
Partijspecificatie - Bij transactie betrokken partijen
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Toelichting
0001
Record_type
VN
1
2
Recordtype
0009
Partij_type
VAN
4
AFN
De afnemer van de opdracht
0010
Partij_id
VN
13

Het relatie id wat bij CB is vastgelegd
0011
0011
VAN
3
CB
Het type van de betrokken partij
0012
Stroom_nr
ON
2

Aansturing van orderstromen naar bijvoorbeeld een ander fysiek adres of verschillende afdelingen binnen een winkel
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Toelichting
0001
Record_type
ON
1
2
Recordtype
0009
Partij_type
OAN
4
ONTV
De ontvanger van de zending
0010
Partij_id
ON
13

Het relatie id wat bij CB is vastgelegd
0011
Partij_id_type
OAN
3
CB
Het type van de betrokken partij
0012
Stroom_nr
ON
2

Aansturing van orderstromen naar bijvoorbeeld een ander fysiek adres of verschillende afdelingen binnen een winkel
Transactieregels
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Toelichting
0001
Record_type
VN
1
3
Recordtype
0400
Opdracht_type
VAN
6
Mogelijke waarde Fysieke artikelen
CLADM
Creditering levering administratieve koop

Creditering van restant voorraad Levering ADMinistratieve (LADM) koop na beëindigen van het secundair eigenaar eigenaarschap

FCONS
Facturatie consignatie levering

Facturatie van de verkochte in consignatie (LCONS) verkregen artikelen. Hierbij wordt de consignatievoorraad in het datawarehouse verlaagd.

FCTG
Factoring

Facturatie naar aanleiding van een abonnementenuitzet aan consumenten waarbij CB de factoring en het debiteurenbeheer voor de eigenaar uitvoert

FCTGC
Factoring creditering

Crediteringsfacturatie naar aanleiding van een abonnementenuitzet aan consumenten waarbij CB de factoring en het debiteurenbeheer voor de eigenaar uitvoert

FKLDEP
Facturatie klanten depot

Facturatie van de verkochte in klantendepot (LKLDEP) verkregen artikelen. Hierbij wordt de klantendepot voorraad in het datawarehouse verlaagd.

FOO
Facturatie onberekend ontvangen.

Indien een klant aangeeft via een retouraanvraag een exemplaar onterecht ontvangen te hebben (het is niet besteld en staat niet op een factuur of pakbon), kan de klant besluiten het exemplaar niet te retourneren maar te houden. In dat geval wordt er automatisch een opdracht van dit opdrachttype aangemaakt

FRL
Facturatie Rechtstreekse Levering

Indien een eigenaar voorraad levert aan een afnemer buiten het CB om, rechtstreeks vanuit een van zijn eigen distributiepunten, kan hij via dit opdrachttype die levering alsnog door CB laten factureren

FRR
Facturering rechtstreekse retour

Indien een afnemer voorraad rechtstreeks aan de eigenaar heeft geretourneerd, kan de eigenaar via dit opdrachttype de retourzending alsnog door CB laten crediteren.

LABOGF
Levering Abonnement geen factoring

Levering naar aanleiding van een abonnementenuitzet aan consumenten zonder factoring, er ontstaat geen vordering

LABOMF
Levering abonnement met factoring

Levering naar aanleiding van een abonnementenuitzet aan consumenten waarbij CB de factoring en het debiteurenbeheer voor de eigenaar uitvoert

LADM
Levering administratieve koop.

Bij een administratieve koop vindt de levering enkel administratief plaats; geen enkel exemplaar verlaat zijn positie in de magazijnen. De voorraad wordt administratief overgedragen van de oorspronkelijke eigenaar naar de nieuwe, secundaire eigenaar.De voorraad wordt normaal gefactureerd als ware de voorraad normaal geleverd. 

LCONS
Levering Consignatie 

Om verkopen te stimuleren komt het voor dat eigenaren klanten pas laten betalen nadat de artikelen verkocht zijn; daardoor lopen de klanten geen financieel risico bij het verkrijgen van de artikelen, waarmee eigenaren de kans vergroten dat klanten de artikelen opnemen in hun assortiment. De klant kan de artikelen verwerven via dit opdrachttype. Hierbij wordt de consignatie/klantendepotvoorraad, het aantal exemplaren van een eigenaar-artikel dat een bepaalde afnemer in consignatie/klantendepot heeft, in het data warehouse verhoogd. Er vindt nog geen facturering plaats (zie ook FCONS).

LGEENF
Levering zonder facturering

De eigenaar kan besluiten om een levering via CB uit te laten voeren, maar de financiële afhandeling met de afnemer zelf te regelen.

LKLDEP
Levering Klantendepot

Om verkopen te stimuleren komt het voor dat eigenaren boekhandels pas laten betalen nadat de artikelen verkocht zijn; daardoor lopen de boekhandels geen risico bij de verwerving van de artikelen, waarmee eigenaren de kans vergroten dat boekhandels de artikelen opnemen in hun assortiment. De boekhandel verwerft de artikelen via dit opdrachttype, waarbij de consignatie/klantendepotvoorraad in het datawarehouse wordt verhoogd. Er vindt nog geen facturering plaats (zie ook FKLDEP).

LNAFN
Levering op naam afnemer

E-commerce zendingen aan consumenten namens de boekverkoper/afnemer. Bij de zending wordt een document gevoegd wat voorzien is van het logo van afnemer/boekverkoper.

LNEIG
Levering op naam eigenaar

E-commerce zendingen aan consumenten. Door CB vindt geen facturering plaats. Bij de zending wordt een document gevoegd wat voorzien is van het logo van eigenaar.

LNEIMF
Levering op naam eigenaar met factoring

E-commerce zendingen aan consumenten waarbij CB de factoring en het debiteurenbeheer voor de eigenaar uitvoert. Bij de zending wordt een document gevoegd wat voorzien is van het logo van eigenaar.

LNORM
Leveren normale koop

Meest gebruikte opdrachttype waarbij zowel sprake is van een fysieke levering als van facturering van de geleverde aantallen

LPROM
Levering t.b.v. promotie

Verstrekken van artikel aan afnemers ter promotie waarbij gefactureerd wordt tegen 100% korting. Wordt wel als verkoop geregistreerd maar afnemer hoeft niet te betalen

LRAMSJ
Levering Ramsj

Op het einde van de levenscyclus van een boek, kan de eigenaar besluiten de overgebleven exemplaren te verramsjen. Grote aantallen worden dan tegen gereduceerd tarief (hoge korting of verlaagde prijs) aan opkopers verkocht. 

LTHUIS
Thuisbezorgservice voor de boekverkoper

Levering van een klantbestelling door de consument op het adres van de van de consument

MRLKD
Melding rechtstreekse leveringen klantendepot

Zorgt voor de ophoging van de klantendepot voorraad in het datawarehouse. Om de verkopen in de boekhandel te stimuleren kan een eigenaar de boekhandel pas laten betalen nadat de artikelen verkocht zijn. De exemplaren die de boekhandel in voorraad heeft zonder dat deze gefactureerd zijn vormen het klantendepot

MRRKD
Melding rechtstreekse retour van het klantendepot.

Zorgt voor verlaging van de consignatie/klantendepotvoorraad in het data warehouse (zie MRLKD), met name wanneer de afnemer rechtstreeks aan de uitgever geretourneerd heeft.

RU
Retour uitgever

Retourneren van overtollige voorraad van depot-titels aan uitgever.

VERNIE
Vernietiging van voorraad van een artikel 

Voorraad die niet meer gewenst is, wordt door een vernietigingsbedrijf opgehaald. Het vernietigingsbedrijf geeft daarbij een bewijs van vernietiging. Dit opdrachttype zorgt er voor dat voorraad uit de magazijn gehaald wordt en wordt klaargezet voor het vernietigingsbedrijf.

VV
Voorraadverplaatsing

Verplaatsing van voorraad van een eigenaar (op aangeven van de eigenaar) van het CB naar een distributie/bewerkingspunt van de eigenaar. 

0459
Opdracht_nr
VN
12

Het unieke opdrachtnummer wat door CB aan de opdracht wordt toegekend
0460
Opdracht_regel_nr
VN
6

Het volgnummer van de opdrachtregel uit de ontvangen opdracht
0200
EAN_artikel_kd
VN
13

Het EAN of ISBN van het artikel.

0283

Combinatiepakket-ISBN

ON

13


Het ISBN van het combinatiepakket (Vertegenwoordigerspakket/Serie) waarbij bij bestelling van het combinatie-ISBN de order is opgesplitst in onderliggende ISBN's, in de orderafhandeling blijft zichtbaar wat het oorspronkelijk bestelde ISBN van het pakket is geweest. Wordt enkel opgenomen als er sprake is van een combinatie-ISBN.

0260
Eigenaar_relatie_id
ON
7

Het relatie id wat door CB voor de eigenaar van het artikel is vastgelegd
0430
Exemp_aant
VN
6

Aantal exemplaren
0431
Transactie_vwc
OAN
4
Mogelijke waarde
Transactie voorwaarde categorie
DUD
Opdracht uitvoering onder Depotvoorwaarden, Distributie uit Depot

Hieraan zijn vaste kortingsafspraken verbonden welke gelden voor alle aangesloten boekhandels, waarbij geldt:

 • Enkel  geldig voor A,S en W boeken
 • Depot korting A-boek = 42%
 • Depot korting W-boek = gestaffeld op basis van prijs
 • Korting S-boek wordt bepaald door de uitgever van het S-boek

De uitslag-/distributiekosten betaald door de bij CB aangesloten boekverkoper

DIO
Opdracht uitvoering in opdracht van de eigenaar, Distributie In Opdracht

DIO opdrachten zijn voor alle boeksoorten mogelijk.

 • Boeksoort O wordt altijd/kan alleen maar onder DIO-voorwaarden geleverd worden, hiertoe dient de uitgever een kortingsafspraak op titelniveau vastleggen
 • Boekverkopers kunnen ook onder DIO-voorwaarden indienen, hiervoor dient wel een kortingsafspraak door de uitgever zijn vastgelegd bij CB.

Bij DIO (distributie in opdracht van de uitgever) worden de uitslag-/distributiekosten betaald door de uitgever. Deze worden maandelijks afgerekend.

AANB
Order uitvoering onder aanbiedingscondities

Alle orders die door de boekverkoper en uitgeverij op een nieuwe titel met boeksoort  A worden ingediend, tot 7 werkdagen na het in uitvoering gaan van de titel worden automatisch omgezet van DUD naar transactievoorwaarde AANB(ieding). Dit houdt in dat de boekverkoper het A-boek geleverd krijgt tegen aanbiedingscondities. De vangnet is 40% maar de kunnen afwijkende afspraken worden vastgelegd

Bij AANB worden de uitslag-/distributiekosten betaald door de uitgever.

0411
Levertijd_type
O
AN
1
Mogelijke waarde
De gewenste levertijd voor de order
D
Dag = Leveren binnen 24 uur
L
Lange termijn = Geplande levering waarbij kan worden opgegeven binnen welke termijn de order geleverd dient te worden.
N
Nornaal = Leveren binnen 48 uur
P
Dagplan calamiteitenprocedure waarmee de oorspronkelijk ingediende levertijd wordt afgehandeld als levertijd D
S
Spoed = Spoedlevering waarbij de zending handmatig wordt afgehaald uit het magazijn
0403
Eigenaar_opdr_ref
OAN
10

Referentie van de opdracht ten behoeve van de eigenaar
0404
Afnemer_opdr_ref
OAN
10

Referentie van de opdracht ten behoeve van de afnemer
0440
Eigenaar_regel_ref
OAN
10

Referentie van de opdrachtregel ten behoeve van de eigenaar
0441
Afnemer_regel_ref
OAN
10

Referentie van de opdrachtregel ten behoeve van de afnemer
0457
Niet_uitgevoerd_reden
V
AN
80
Mogelijke waarde Standaard redenen

De reden waarom de order niet is uitgevoerd, standaard tekst of tekst welke op verzoek van de klant is toegevoegd (variabel) 

Aantal exempl. affor-art. te groot van een order die in 1 levereenheid moet
Aantal exemplaren kleiner dan 1 niet toegestaan
Acceptgiro heeft betalingskenmerk nodig
Actie bestaat niet voor betreffende eigenaar
Adres is niet volledig ingevuld
Adres komt niet voor in de postcode-tabel
Affor- en niet affor-art. van een order mogen niet in 1 levereenheid
AFFOR-titel in LNAFN order is niet toegestaan
Afgeleid opdrachttype kan niet vastgesteld worden. Neem contact op met Applicatie Services
Afnemer geen bestaande relatie
Afnemer is geblokkeerd
Afnemer referentie moet uniek zijn bij LNAFN-orders
Afwijkende factuur Ontvanger relatie is geen actieve opdrachtgever relatie
Alle opdrachtregels zijn afgewezen
Alle regels van een ontvangen_opdracht moeten of voor hele voorraad zijn of juist niet
Als bestemming KA is dan moet stroomnummer 1 zijn
Als opdracht voor afvoer voorraad tbv BB, dan alle regels HV
Artikel is alleen leverbaar als Boek op Verzoek
Artikel is niet leverbaar (titel zal niet verschijnen)
Artikel is niet meer leverbaar
Artikel is niet meer leverbaar (titel in prijs opgeheven)
Artikel is niet meer leverbaar (titel teruggetrokken, probeer bij uitgever)
Artikel is niet meer leverbaar (titel uitverkocht)
Artikel is niet meer verkrijgbaar bij het CB
Artikel is nog niet leverbaar
Artikel is tijdelijk niet leverbaar
Artikel is tijdelijk niet leverbaar (in herdruk)
Artikel mag in vestigingsland van de afnemer niet door CB worden geleverd, raadpleeg de uitgever.
Artikelkode bestaat niet
Barcode_deel1 en/of barcode_deel2 foutief gevuld
Bestel opnieuw indien gewenst, opdrachtregel is geannuleerd i.v.m. manco-magazijn
Bruna filiaal mag artikel alleen geleverd krijgen door Bruna hoofdkantoor
Combinatie Leverrichtlijnkode en vervoerswijze niet correct.
Combinatie van opdrachttype en levertijd is niet toegestaan
De afnemer van de opdracht moet een bekende CB-relatie zijn
De factuur kan niet apart worden verzonden aangezien factuuradresgegevens ontbreken
Deellevering moet zijn toegestaan bij opdracht met levertijd dag
Deellevering_toegestaan_ind moet J en in_nota_nemen_ind moet N zijn voor VERNIE opdracht
Eerste leverdatum moet min. 3 werkdagen in de toekomst liggen
Eigenaar is geen primaire of secundaire eigenaar
Er moeten porto kosten zijn opgegeven als porto_ind = J
Foutieve artikelkode 
Geannuleerd vanwege de vervanging van de opdracht
Geen afspraak met deze uitgever voor dit artikel
Geen Factuurbijlage gevonden bij opdracht
Geen geldig opdrachttype
Geen geldige contractafspraak bewerkingsprodukt uit opdracht aanwezig
Geen geldige contractafspraak bewerkingsprodukt uit opdrachtregel aanwezig
Geen hele voorraad opdracht mogelijk voor een artikel met een vervangend artikel
Hele voorraad opdracht mag niet worden ingediend door secundaire eigenaar
Hele voorraad opdracht moet levertijd L (lange termijn) hebben
Hele voorraad opgegeven door afnemer
Het PDF-bestand is niet aanwezig of niet uniek qua naamgeving binnen een week
Het veld korting of netto prijs moet gevuld worden
Het veld netto prijs of korting en bruto prijs zijn verplicht
In Afwijkende factuur Ontvanger voor dit opdrachttype moet relatie_id zijn opgegeven
Indiener geen bestaande relatie
Indiener van deze opdracht mag geen opdrachten indienen
In_nota_nemen_ind moet N en deellevering_toegestaan_ind moet J zijn voor VERNIE opdracht
Is niet of nog niet verkrijgbaar bij het CB
Laatste gewenste leverdatum moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de invoerdatum + X maanden
Leverrichtlijn LVH verplicht als afhaalpuntgegevens zijn ingevuld
LinkKey niet eenduidig te bepalen a.d.h.v. voorraadtype
Meerdere Eigenaren voorraadcode bestaat niet
Meerdere Eigenaren voorraadcode is verplicht
Netto- of brutoprijs in combinatie met serie-ISBN of vertegenwoordig erspakket niet toegestaan
Niet kunnen reserveren, deellevering_kd is NOOIT
Niet kunnen reserveren, deellevering_kd is UITLEVERDATUM
Niet kunnen reserveren i.c.m. in-nota-ind op N
Niet media klant mag geen bestelling plaatsen op een media artikel
Ongeldig kortingspercentage
Ongeldige bruto prijs
Ongeldige netto prijs
Ontvanger geen bestaande relatie
Ontvanger geen bestaande relatie
Ontvanger relatie is geen actieve opdrachtgever relatie
Opdrachtaanspreekpunt van het type afhaalpunt (AHP) verplicht indien leverrichtlijn is LVH
Opdrachten van het type LME/LMEONE zijn niet toegestaan
Opdrachtregel is geannuleerd in WMS
Opdrachtregel met ME_kd 1 zonder geldige secundaire eigenaar voor opgegeven artikel
Opdrachtregel opnieuw in behandeling genomen ivm manco-magazijn
Opdrachtregel wordt geannuleerd i.v.m. manco magazijn en deellevering-ind = Nee
Opdrachttype alleen toegestaan binnen landsgrenzen in Nederland en Belgie
Opdrachttype alleen toegestaan in Nederland en Belgie
Opdrachttype bestaat niet
Opdrachttype mag door Bruna verkooppunt niet worden gebruikt
orderreferentie en lijnreferentie zijn leeg waardoor afnemer_referentie_kd leeg is
Orders voor deze titel mogen alleen door de uitgever worden ingediend
Oudere hele voorraad opdrachtregel voor titel aanwezig
Prijs_tonen_ind = J verplicht voor abonnementsopdracht met factoring
SDV voor keteneigenaar gestopt
Serie-ISBN of vertegenwoordigerspakket is voor dit opdrachttype niet toegestaan
Template type moet 'K' of 'Q' zijn voor factoring opdracht
Template type moet leeg zijn voor LABOGF opdracht met acceptgiro_ind <> J
Template type Z verplicht voor LABOGF opdracht met acceptgiro_ind = J
Titel is niet (meer) leverbaar
Uitgever geeft geen akkoord voor uitvoering van deze opdrachtregel
Volume van de artikelen van een order past niet in 1 levereenheid
Voor abonnementsopdracht zonder factoring moet hetzij acceptgiro_ind=J en Prijs_tonen=J, hetzij acceptgiro_ind=N en Prijs_tonen=N gelden
Voor de actie mogen geen opdrachten meer worden ingediend
Voor Standaard Boekhandel moet bestemming gelijk zijn aan BB, B, KA, KV of V
Voorraadtype bestaat niet


Afgewezen
Gevolgd door de afwijsreden
Geannuleerd
Gevolgd door de annuleringsreden
Geen stadium levenscyclus artikel

Afnemer mag tijdelijk niet worden geleverd

Nog niet leverbaar

Tijdelijk niet leverbaar

Tijdelijk niet leverbaar; in herdruk verwachte verschijningsdatum dd-MMM-jj

Herhaling tijdelijk niet leverbaar; in herdruk verwachte verschijningsdatum dd-MMM-jj

0458
Geplande_lever_dat
ON
8
yyyymmdd
Eerst volgend mogelijk levermoment
0434
In_nota_ind
OAN
1
Mogelijke waarde
Geeft aan of de regel in_nota genomen wordt
J
CB zal de order in nota houden en leveren zodra er voorraad beschikbaar is
N
CB zal de order niet in nota houden 
0917
Indiener_relatie_id
VN
7

Het relatie id van de indiener van de opdracht zoals dat bij CB is vastgelegd

Veld kan leeg zijn wanneer een bij CB onbekend relatie id is opgegegeven

0483
Code_niet_uitg_reden
VN
1
Mogelijke waarde
1
Nog niet leverbaar
2
Tijdelijk niet leverbaar
3
Tijdelijk niet leverbaar; in herdruk verwachte verschijningsdatum dd-MMM-jj
4
Herhaling tijdelijk niet leverbaar; in herdruk verwachte verschijningsdatum dd-MMM-jj
5
Geannuleerd
6
Afgewezen
7
Geen stadium levenscyclus artikel
8
Afnemer mag tijdelijk niet worden geleverd

0257

Verw_versch_dat
ON
8
yyyymmdd

Verwachte verschijningsdatum

Alleen gevuld als veld 0483 is waarde 3 of 4

0484

In_nota_gelopen_ind

V

AN

1

Mogelijke waarde
Geeft aan of de exemplaren van het artikel definitief niet geleverd worden, of dat later een nieuwe poging tot levering gedaan zal worden. 
J
CB probeert de exemplaren op een later moment alsnog te leveren. Ofwel, voor dit aantal exemplaren van het artikel blijft de order openstaan.
N
CB zal de exemplaren definitief niet leveren. Ofwel, dit is de eindstatus voor het betreffende aantal exemplaren van het artikel voor een order.
Footerinformatie
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Toelichting
0001
Record_type
VN
1
9
Recordtype
0015
Aant_detail_2
VN
6

Totaal aantal regels van recordtype 2 in dit bericht
0016
Aant_detail_3
VN
6

Totaal aantal regels van recordtype 3 in dit bericht
0006
Bericht_referentie
VAN
14

Unieke identificatie van bericht. Waarde in header en footer dient identiek te zijn.
Dient als controle op het compleet zijn van het bericht.

Voorbeeld van een NUITOP bericht

Voorbeeld van een NUITOP bericht
#00010#0002NUITOP#00030309#000420161212#00050144#000624060362#00070#00080
#00011#0009AFZ#00108894126#0011CB
#00011#0009ONTV#00108676867#0011CB
#00012#0009AFN#00108676867#0011CB#00120
#00012#0009ONTV#00108676867#0011CB#00120
#00013#0400LNAFN#0459336808554#04601#02009789025740870#02607500213#04302#0431DUD#0411D#040428788412#044128788412#0457Geannuleerd: Geannuleerd op verzoek indiener#045820161210#0434N#09178676867#04835#0484N
#00013#0400LNAFN#0459142129493#04601#02009789048817979#02609479591#04301#0411D#040428818441#044128818441#0457Afgewezen: Artikel is niet meer leverbaar (titel uitverkocht)#0434N#09178676867#04836#0484N
#00013#0400LNAFN#0459142129498#04601#02009789044738988#04301#0411D#040428841194#044128841194#0457Afgewezen: Adres komt niet voor in de postcode-tabel#0434N#09178676867#04836#0484N
#00013#0400LNAFN#0459142129510#04601#02009789044810363#02607800340#04301#0411D#040428845644#044128845644#0457Afgewezen: Artikel is niet meer leverbaar (titel uitverkocht)#0434N#09178676867#04836#0484N
#00013#0400LNAFN#0459336850001#04601#02009789044808131#02607800340#04301#0431DUD#0411D#040428822097#044128822097#0457Tijdelijk niet leverbaar#045820161210#0434N#09178676867#04832#0484N
#00013#0400LNAFN#0459336810152#04601#02009789044808131#02607800340#04301#0431DUD#0411D#040428762934#044128762934#0457Geannuleerd: Niet kunnen reserveren i.c.m. in-nota-ind op N#045820161210#0434N#09178676867#04835#0484N
#00013#0400LNAFN#0459142182987#04601#02009789044727968#02607300369#04301#0411D#040428859900#044128859900#0457Afgewezen: Artikel is niet meer leverbaar (titel uitverkocht)#0434N#09178676867#04836#0484N
#00013#0400LNAFN#0459142182980#04601#02009789021553542#02607144266#04301#0411D#040428860423#044128860423#0457Afgewezen: Artikel is niet meer leverbaar (titel in prijs opgeheven)#0434N#09178676867#04836#0484N
#00013#0400LNAFN#0459336924090#04601#02009789055791910#02607200537#04301#0431DUD#0411D#040428877795#044128877795#0457Geannuleerd: Niet kunnen reserveren i.c.m. in-nota-ind op N#045820161213#0434N#09178676867#04835#0484N
#00013#0400LNAFN#0459142237391#04601#02009789021553542#02607144266#04301#0411D#040428895487#044128895487#0457Afgewezen: Artikel is niet meer leverbaar (titel in prijs opgeheven)#0434N#09178676867#04836#0484N
#00013#0400LNAFN#0459142237401#04601#02009789049926687#02609479591#04301#0411D#040428909365#044128909365#0457Afgewezen: Orders voor deze titel mogen alleen door de uitgever worden ingediend#0434N#09178676867#04836#0484N
#00013#0400LNAFN#0459142237385#04601#02009789051161595#02607200537#04301#0411D#040428911851#044128911851#0457Afgewezen: Artikel is niet meer leverbaar (titel uitverkocht)#0434N#09178676867#04836#0484N
#00013#0400LNAFN#0459336982863#04601#02009789044818208#02607800340#04301#0431DUD#0411D#040428920573#044128920573#0457Tijdelijk niet leverbaar#045820161213#0434N#09178676867#04832#0484J
#00019#00152#001613#000624060362

 • No labels